صفحه ۱۶۰

مساله 851- مستحب است نمازگزار در حال ایستادن شانه ها را پایین بیندازد، دستها را روی رانها بگذارد، انگشتها رابه هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند، سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد و با خضوع و خشوع نماز رابجا آورد.

3 - تکبیره الاحرام:

مساله 852- گفتن "الله اکبر" در آغاز هر نماز، واجب و رکن است و باید دو کلمه "الله" و "اکبر" و نیز حروف آن پشت سر هم گفته شود. همچنین نمازگزار باید این دو کلمه را به عربی صحیح بگوید، و اگر به عربی غلط یا ترجمه آن رابگوید کفایت نمی کند.

مساله 853- بنابراحتیاط تکبیره الاحرام نماز را به کلمه ای که پیش از آن می‎گوید - مثلا به اقامه یا دعایی که پیش از آن می‎خواند - نچسباند.

مساله 854- اگر نمازگزار بخواهد "الله اکبر" را به کلمه ای که بعد از آن می‎گوید - مثلا به "بسم الله الرحمن الرحیم" - بچسباند بنابراحتیاط "ر" "اکبر" را ضمه بدهد.

مساله 855- هنگام گفتن تکبیره الاحرام باید بدن آرام باشد، پس چنانچه از روی عمد در حال حرکت تکبیره الاحرام را بگوید نمازش را دوباره بخواند. و اگر از روی اشتباه حرکت کند احتیاطا نماز را تمام کند و دوباره بخواند، هر چند دراین حالت صحت تکبیر و نماز خالی از قوت نیست، مگر اینکه ایستادن صدق نکند.

مساله 856- مستحب است هنگام گفتن تکبیره الاحرام و تکبیرهای دیگر نماز دستها را تا برابر گوش یا برابر صورت بالا ببرد.

مساله 857- تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خودش بشنود، و اگر به واسطه سنگینی گوش یا ناشنوایی و یا سر و صدای زیاد نمی شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود.

مساله 858- کسی که لال است یا زبان او بیماری دارد به گونه ای که نمی تواند تکبیره الاحرام را درست بگوید، بایدهر طوری که می‎تواند بگوید، و اگر بکلی توان گفتن آن را ندارد، باید از قلب خود بگذراند و برای تکبیر با انگشت اشاره کند و اگر می‎تواند زبان را هم حرکت دهد.

مساله 859- اگر بعد از گفتن تکبیره الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چیزی شده وشک کرده به شک خود اعتنا نکند، و اگر چیزی نخوانده بنابراحتیاط واجب صورت خود را از قبله برگرداند و سپس تکبیر را اعاده نماید، و اگر با همان تکبیر نماز را تمام کند و دوباره بخواند بهتر است.

ناوبری کتاب