صفحه ۱۵۹

ولی چنانچه به این قصد نگوید، بلکه بخواهد ذکری گفته باشد نمازاو صحیح است.

مساله 844- تا هنگامی که نمازگزار بتواند ایستاده و بدون تکیه زدن نماز بخواند نماز در حال تکیه باطل است، و تازمانی که بتواند با ایستادن و تکیه زدن نماز بخواند نماز در حال نشسته باطل است، و تا هنگامی که بتواند نشسته وبدون تکیه نماز بخواند نماز نشسته در حال تکیه باطل است، و اگر بتواند نشسته و با تکیه بخواند نماز در حال خوابیده باطل است.

مساله 845- کسی که نشسته نماز می‎خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده بجا آوردباید بایستد، و از حال ایستاده به رکوع رود، و اگر نتواند باید رکوع را هم همچنین کسی که خوابیده نماز می‎خواند اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید نشسته بجا آورد. مقداری را که می‎تواند نشسته بخواند، و نیز اگر می‎تواند بایستد بایدمقداری را که می‎تواند ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند.

مساله 846- اگر در بین نماز از هر گونه ایستادن عاجز شود باید بنشیند، و اگر از نشستن هم عاجز شود باید بخوابد، ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند.

مساله 847- اگر نمازگزار به هیچ صورت نمی تواند بنشیند، باید به طوری که در احکام قبله گفته شد به پهلوی راست رو به قبله بخوابد، و اگر نمی تواند، به پهلوی چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد، به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

مساله 848- کسی که می‎تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا ضرری نماز بخواند، و اگر از نشستن هم بترسد می‎تواند خوابیده نماز بخواند. به او برسد، می‎تواندنشسته

مساله 849- کسی که احتمال می‎دهد تا آخر وقت عذرش برطرف می‎شود و می‎تواند ایستاده نماز بخواند، بایداحتیاطا صبر کند و در آخر وقت برابر وظیفه خود عمل نماید، همچنین کسی که احتمال می‎دهد در آخر وقت می‎تواندنشسته نماز بخواند، در اول وقت به طور خوابیده نماز نخواند، ولی اگر نماز را در اول وقت بخواند به قصد اینکه چنانچه در آخر وقت عذرش برطرف شد دوباره بخواند و عذرش نیز باقی بماند، نمازش صحیح است.

مساله 850- کسی که دارای عذر است و همه نماز یا بعضی از آن را نشسته یا خوابیده خوانده، چنانچه در وقت نمازعذرش برطرف شود بنابراحتیاط دوباره نماز را کامل بخواند.

ناوبری کتاب