صفحه ۱۵۸

نیست، و اگر از روی فراموشی ترک شود نمازصحیح است.

مساله 834- واجب است نمازگزار پیش از گفتن تکبیره الاحرام و پس از آن مقداری بایستد تا یقین کند که در حال ایستادن تکبیر گفته است.

مساله 835- نمازگزار هنگام قیام باید راست بایستد و از خم شدن به اطراف خود بپرهیزد.

مساله 836- موقعی که نمازگزار ایستاده است بنابراحتیاط واجب باید بدنش آرام بوده و از تکیه کردن به دیوار یا عصاو یا چیز دیگر خود داری کند، ولی اگر از روی ناچاری و یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد اشکال ندارد.

مساله 837- اگر در موقعی که ایستاده از روی فراموشی بدن را حرکت دهد یا به طرفی خم شود و یا به جایی تکیه کنداشکال ندارد. ولی در قیام موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع اگرچه از روی فراموشی باشد، بنابراحتیاط نماز را تمام کند و دوباره بخواند، هرچند در صورت تکیه دادن یا حرکت از روی فراموشی صحت نماز خالی از قوت نیست، مگر آنکه ایستادن صدق نکند.

مساله 838- کسی که می‎تواند درست بایستد اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که به حال ایستادن معمولی نباشد، نمازش باطل است.

مساله 839- احتیاط واجب آن است که در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا انداخته شود. و حرکت دستها و انگشتها اشکال ندارد، گرچه بنابراحتیاط مستحب آنها را هم حرکت ندهند.

مساله 840- اگر در بین خواندن حمد و سوره یا تسبیحات بدن نمازگزار بی اختیار حرکت کند به طوری که از حالت آرام بودن خارج شود، احتیاط آن است که پس از آرام گرفتن دوباره همان جمله ای را که در حال حرکت خوانده بخواند.

مساله 841- اگر نمازگزار بخواهد در نماز کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، بنابراحتیاط واجب باید در آن حال چیزی نگوید.

مساله 842- بنابراحتیاط واجب در موقع گفتن ذکرهای واجب نماز بلکه هنگام گفتن ذکرهای مستحبی نماز باید بدن بی حرکت و آرام باشد، ولی جمله "بحول الله و قوته اقوم و ا قعد" را باید در حال برخاستن بگوید.

مساله 843- اگر در حال حرکت بدن ذکری بگوید - مثلا هنگام رفتن به رکوع یا سجده تکبیر بگوید - چنانچه آن را به قصد ذکر خاصی که در نماز دستور داده اند بگوید، باید احتیاطا نماز را دوباره بخواند، مگر اینکه به واسطه ندانستن مساله بوده و در یاد گرفتن هم کوتاهی نکرده باشد،

ناوبری کتاب