صفحه ۱۵۶

مساله 820- اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند نباید برای نمازخود اذان و اقامه بگوید.

مساله 821- اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شده، در صورتی که برای آن جماعت اذان و اقامه گفته باشند، بنابراحتیاط واجب تا هنگامی که صفها به هم نخورده و جمعیت پراکنده نشده باشدنمی تواند برای نماز خود اذان و اقامه بگوید.

مساله 822- کسی که اذان و اقامه دیگری را می‎شنود مستحب است آن را تکرار کند، ولی بهتر است به جای "حی علی الصلاة" تا "حی علی خیر العمل" به امید ثواب "لا حول و لا قوه الا بالله" بگوید، و نیز بهتر است اقامه را به امیدثواب تکرار نماید.

مساله 823- کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده - چه با او گفته باشد یا نه - در صورتی که بین آن اذان و اقامه ونمازی که می‎خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد، می‎تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.

مساله 824- اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه بنا بگذارد که نگفته است، ولی اگر مشغول اقامه است وشک کند که اذان گفته یا نه گفتن آن لازم نیست.

واجبات نماز

مساله 825- واجبات نماز یازده چیز است:

1 - نیت 2 - قیام، یعنی ایستادن 3 - تکبیره الاحرام، یعنی گفتن "الله اکبر" در اول نماز 4 - رکوع 5 - سجود6 - قرائت 7 - تشهد 8 - سلام 9 - ذکر 10 - ترتیب 11 - موالات، یعنی پی در پی بودن اجزای نماز.

مساله 826- از میان واجبات نماز پنج مورد آن رکن است:

1 - نیت 2 - تکبیره الاحرام 3 - قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش ازرکوع 4 - رکوع 5 - دو سجده.

مساله 827- بنابر مشهور اگر نمازگزار از روی عمد یا اشتباه رکنی از ارکان نماز را ترک کند و یا اضافه نماید، نمازش باطل می‎شود، اما در غیر رکن اگر از روی اشتباه ترک و یا اضافه کند نماز باطل نیست، و فقط در صورت عمد نمازش باطل می‎شود، ولی باید توجه داشت که زیاد شدن نیت در نماز متصور نیست، و زیاد شدن قیام بدون زیاد شدن تکبیره الاحرام یا رکوع ممکن نمی باشد، و باطل شدن نماز به زیاد شدن تکبیره الاحرام از روی اشتباه محل اشکال است.

ناوبری کتاب