صفحه ۱۵۵

نماز حساب نشود، مستحب است دوباره برای آن نماز اذان و اقامه بگوید.

مساله 812- اذان و اقامه باید به عربی صحیح و به ترتیبی که گفته شد پس از فرا رسیدن وقت نماز گفته شود.

مساله 813- اذان باید پیش از اقامه گفته شود و اگر پس از آن بگویند صحیح نیست.

مساله 814- مستحب است انسان هنگام گفتن اذان رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد، و بین جمله های اذان کمی فاصله بیندازد و بین آنها حرف نزند.

مساله 815- انسان در اقامه باید ایستاده و با وضو و بنابراحتیاط واجب رو به قبله و بدنش آرام باشد، و مستحب است اقامه را از اذان آهسته تر بگوید و جمله های آن را به هم نچسباند، ولی به اندازه ای که بین جمله های اذان فاصله می‎اندازد بین جمله های اقامه فاصله نیندازد.

مساله 816- مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد یا بنشیند یا سجده کند یا ذکری بگوید یا دعا بخواند یاقدری ساکت باشد یا حرفی بزند و یا دو رکعت نماز بخواند، ولی حرف زدن میان اذان و اقامه نماز صبح مستحب نیست، بلکه بعید نیست مکروه باشد. و نماز خواندن بین اذان و اقامه نماز مغرب را به امید ثواب بجا آورد یا اصلا بجانیاورد.

مساله 817- مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می‎کنند عادل و وقت شناس بوده و صدایش بلند باشد واذان را در جای بلند بگوید.

مساله 818- اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید، ولی در جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگوید کافی است.

مساله 819- در پنج نماز اذان ساقط می‎شود: اول - نماز عصر روز جمعه که به دنبال نماز جمعه دوم - نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی حجة است در عرفات. سوم - نماز عشای خوانده می‎شود. شب عید قربان، برای حجاجی که ازعرفات عازم مشعر الحرام هستند. چهارم - نماز عصر و عشای زن مستحاضه پنجم - نماز عصر و عشای کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار و یا مدفوع خود جلو گیری کند. در این پنج نماز اذان در صورتی ساقط می‎شود که با نماز قبلی فاصله نشود یا فاصله کمی بین آنها باشد، بلکه در هرجاکه بین دو نماز جمع می‎کنند بنابراحتیاط برای نماز دوم اذان نگویند. و ظاهرا با خواندن نافله فاصله حاصل می‎شود.

ناوبری کتاب