صفحه ۱۵۴

اذان و اقامه

مساله 805- مستحب است نمازگزار پیش از شروع نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه بگوید - خواه نمازگزار مسافرباشد یا نه، و نماز قضا باشد یا ادا - ولی پیش از نماز عید فطر و قربان مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه "الصلاة" گفته شود، و در نمازهای واجب دیگر مانند نماز میت سه مرتبه "الصلاة" را به امید ثواب بگوید.

مساله 806- مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می‎آید یا پیش از آنکه بند نافش بیفتد در گوش راست او "اذان"و در گوش چپش "اقامه" بگویند.

مساله 807- "اذان" هجده جمله است: چهار مرتبه: "الله اکبر"یعنی: (خدای متعال بزرگتر از آن است که توصیف شود). ، دو مرتبه: "ا شهد ا ن لا اله الاالله"یعنی: (گواهی می‎دهم جز خدای یکتا خدای دیگری ، دو مرتبه: "ا شهد ان محمدا رسول الله"یعنی: (گواهی می‎دهم که حضرت محمد بن عبدالله (ص) پیامبر و فرستاده خداست). ، دو مرتبه: "حی علی الصلاة"یعنی: (بشتاب به سوی نماز). ، دو مرتبه: "حی علی الفلاح"یعنی: (بشتاب به سوی رستگاری). ، دومرتبه: "حی علی خیر العمل"یعنی: (بشتاب به سوی بهترین کردار ، دومرتبه: "الله اکبر"یعنی: (خدای متعال بزرگتر از آن است که توصیف شود). و دو مرتبه: "لا اله الاالله"یعنی: (جز خدای یگانه خدایی .

مساله 808- "اقامه" هفده جمله است، یعنی دو مرتبه "الله ا کبر" از اول اذان و یک مرتبه "لا اله الاالله" از آخر آن کم می‎شود، و بعد از گفتن "حی علی خیر العمل" دو مرتبه "قد قامت الصلاة"یعنی: (بتحقیق نماز برپا شد). اضافه می‎گردد.

مساله 809- جمله "ا شهد ا ن علیا ولی الله"یعنی: (گواهی می‎دهم که حضرت علی (ع) ولی خدا جزو اذان و اقامه نیست، ولی خوب است پس از "ا شهد ان محمدارسول الله" به قصد قربت گفته شود.

مساله 810- نباید میان جمله های اذان و اقامه بیش از مقدار معمول فاصله شود، وگرنه باید آن را از سر بگیرد.

مساله 811- انسان نباید بین اذان و اقامه فاصله بیندازد، و اگر بیشتر از معمول فاصله اندازد به طوری که اذان گفته شده اذان این اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگوید. همچنین اگر بین "اذان و اقامه" و "نماز"به قدری فاصله اندازد که اذان و اقامه آن

ناوبری کتاب