صفحه ۱۵۳

شده است.به مسائل (767) و پس از آن مراجعه شود.

مساله 799- جایی که نمازگزار پیشانی را بر آن می‎گذارد در هر حال باید پاک باشد، پس در صورتی که نجاست آن خشک هم باشد نماز باطل می‎شود. و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار به طور کلی پاک باشد.

شرط ششم - جای پیشانی نمازگزار در حال عادی نباید از جای زانوهای او بیشتر از چهار انگشت بسته بالاتر یا پایین ترباشد، و احتیاط واجب آن است که از جای سرانگشتان پا و دو کف دست او هم بیشتر از این مقدار پست تر یا بلند ترنباشد.

جاهایی که خواندن نماز در آنها مستحب یا مکروه است:

مساله 800- در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند، و بهتر از همه مسجد ها"مسجد الحرام" است، بعد از آن "مسجد النبی (ص)‏" در مدینه و بعد "مسجد کوفه" و "مسجد بیت المقدس" و سپس "مسجد جامع" در هر شهر و بعد از آن "مسجد محله" است.

مساله 801- نماز در حرم مطهر امامان (ع) مستحب بلکه بهتر از بسیاری از مسجدهاست، و نماز در حرم مطهرحضرت امیرالمومنین (ع) برابر دویست هزار نماز است.

مساله 802- زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب است، و همسایه مسجد چنانچه عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخوانداحکام و مسائل پیرامون مسجد در مسائل (196) و پس از آن بیان شده است..

مساله 803- نماز خواندن در چند جا مکروه می‎باشد که از آن جمله است: داخل حمام، مقابل انسان، مقابل عکس ومجسمه هر چیزی که روح دارد - مگر اینکه روی آن پرده بکشند - و نیز در محلی که عکس باشد، مقابل آتش و چراغ، مقابل قبر و یا روی قبر و یا بین دو قبر و یا داخل قبرستان، همچنین در کوچه ها و خیابانها اگر برای کسانی که عبورمی کنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد حرام است.

مساله 804- کسی که در محل عبور مردم نماز می‎خواند یا کسی رو به روی اوست مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.

ناوبری کتاب