صفحه ۱۵۲

مساله 794- نمازگزار نباید در مشاهد مشرفه جلوتر از قبر پیامبر (ص) و امامان (ع) - در صورتی که بی احترامی باشد - بایستد، بلکه در صورتی هم که بی احترامی نباشد نایستد. و مساوی قبور آن بزرگواران نیز - اگر موجب بی احترامی شود - نماز نخواند، و چنانچه نماز خواندن بی احترامی باشد حرام است و بنابراحتیاط واجب باید دوباره بخواند.

مساله 795- اگر میان قبر یا ضریح مطهر و نمازگزار چیزی مانند دیوار فاصله شود به طوری که موجب بی احترامی نباشد، نماز خواندن اشکال ندارد، ولی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه ای که روی آن افتاده کافی نیست.

مساله 796- بنابراحتیاط مستحب زن در هنگام نماز عقبتر از مرد بایستد و جای سجده او کمی عقبتر از جای ایستادن مرد باشد، و چنانچه مساوی یا جلوتر از مرد بایستد نمازشان کراهت شدیده دارد، بلکه احتیاط در ترک است، ولی اگرمیان زن و مرد چیزی مانند دیوار یا پرده فاصله شود و یا میان آنها حد اقل ده ذراع (پنج متر) فاصله باشد کراهت نمازآنان بر طرف می‎شود. و بنابراحتیاط باید میان زن و مرد کمی فاصله باشد هر چند به اندازه یک وجب. و در حکمی که گفته شد میان زن و مرد محرم و نامحرم فرقی نیست.

مساله 797- بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت محل اشکال است، و احتیاط در نماز نخواندن در آنجاست، ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد و دیگری که با او نامحرم است وارد شود، نماز اولی اشکال ندارد. و "مکان خلوت"به جایی می‎گویند که در معرض رفت و آمد نبوده و برای ارتباط آن دو در آنجا عرفا مانع و رادعی در کار نباشد.

مساله 798- نماز خواندن در جایی که صدای لهو و لعب شنیده می‎شود یا انسان در معرض گناه دیگری قرار می‎گیردمحل اشکال است.

شرط چهارم - مکان نمازگزار باید به گونه ای باشد که نمازگزار بتواند راست بایستد، و هنگام رکوع و سجده به راحتی وبه طور صحیح به رکوع و سجده رود، و اگر ناچار شود در جایی که سقف آن کوتاه یا مکان آن کوچک است نماز بخواند - به گونه ای که نتواند راست بایستد یا جای رکوع و سجده نداشته باشد - باید به قدری که ممکن است قیام و رکوع وسجود را بجا آورد.

شرط پنجم - اگر مکان نمازگزار نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد و او رانجس کند، مگر نجاستی باشد که در نماز بخشیده

ناوبری کتاب