صفحه ۱۵۱

مساله 789- اگر بعضی از وارثان میت صغیر یا دیوانه و یا غایب باشند، تصرف در ملک آنها حرام و نماز در آن باطل است، ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد.

مساله 790- نماز خواندن در مسافرخانه یا جاهایی که برای واردین آماده است، در صورتی که اطمینان پیدا شود که صاحبش راضی است اشکال ندارد، و در صورت عدم اطمینان مشکل است. و در غیر این قبیل جاها در صورتی می‎توان نماز خواند که مالک آن اجازه دهد یا حرفی بزند که از آن معلوم شود برای نماز خواندن اجازه داده است، مثلااجازه دهد تا در ملک او بنشیند یا بخوابد که از اینها فهمیده می‎شود برای نماز خواندن هم اجازه داده است.

مساله 791- در زمینهای بسیار وسیعی که دور از ده و چراگاه حیوانات است - گرچه صاحبان آنها راضی نباشند - نمازخواندن و نشستن و خوابیدن اشکال ندارد. و در زمینهای زراعتی که نزدیک ده است و دیوار ندارد - اگرچه مالکین آنهاصغیر و دیوانه باشند - نماز و عبور و تصرفات جزئی که مضر به محصول زمین نیست اشکال ندارد، ولی اگر یکی ازصاحبانش ناراضی باشد بنابراحتیاط تصرف در آن حرام و نماز باطل است.

شرط دوم - مکان نمازگزار باید آرام و بدون حرکت باشد، بنابراین نماز خواندن در وسائل نقلیه در حال حرکت که قهراموجب حرکت زیاد و تکان خوردن انسان می‎شوند باطل است، مگر در حال ناچاری - مانند تنگی وقت - که در این صورت نیز باید تا جایی که می‎تواند و صورت نماز به هم نمی خورد هنگام حرکت و تکان خوردن چیزی نخواند، وهرگاه وسیله نقلیه از سمت قبله برگشت نمازگزار نیز خود را به سمت قبله بچرخاند.

مساله 792- در جایی که به واسطه احتمال باد و باران یا زیادی جمعیت و مانند آن اطمینان ندارد که بتواند نماز راتمام کند، اگر به امید پیش نیامدن مانع و تمام کردن نماز شروع به نماز نماید اشکال ندارد، و چنانچه به مانعی بر نخوردنمازش صحیح است.

شرط سوم - از جاهایی نباشد که ماندن یا ایستادن در آن و یا نشستن روی آن حرام است، بنابراین نباید زیر سقفی که درآستانه ویرانی است، یا روی فرشی که نام خدا یا آیات قرآن روی آن نوشته شده نماز بخواند، و اگر خواند احوط آن است که دوباره بخواند.

مساله 793- نماز خواندن روی قبور معصومین (ع) بلکه روی قبور علما و بزرگان دین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد حرام است، و بنابراحتیاط باید نماز خود را دوباره بخواند.

ناوبری کتاب