صفحه ۱۵۰

باطل است، ولی نماز زیر سقف و خیمه غصبی باطل نیست.

مساله 781- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه صاحب منفعت باطل است، پس اگرصاحبخانه یا دیگری در خانه اجاره ای بدون اجازه مستاجر نماز بخواند نمازش باطل است. همچنین نباید بدون اجازه در ملکی که دیگری حقی دارد نماز خواند، مثلا اگر میت وصیت کرده باشد که یک سوم مال او را به مصرفی برسانند، تا وقتی که یک سوم را جدا نکرده اند بنابراحتیاط در ملک او نماز نخوانند.

مساله 782- کسی که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او را غصب کند و در آن نماز بخواند نمازش باطل است، وباید در محل دیگر نماز خود را دوباره بخواند.

مساله 783- کسی که در خانه یا ملکی با دیگری شریک است، چنانچه سهم او جدا نباشد بدون اجازه شریکش نمی تواند در آن خانه یا ملک تصرف کند و نماز بخواند.

مساله 784- کسی که با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف در آن ملک حرام و نماز او نیز درآن باطل است، همچنین است بنابراحتیاط واجب اگر به ذمه بخرد ولی در موقع خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بپردازد.

مساله 785- اگر در جایی که نمی داند غصبی است یا غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نمازبفهمد، نمازش صحیح است، ولی در صورتی که خودش غاصب بوده و بعد فراموش کرده باشد احتیاطا نمازش رادوباره بخواند.

مساله 786- اگر بداند جایی غصبی است ولی نداند که در جای غصبی نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، درصورتی که ندانستن او به واسطه کوتاهی در یاد گرفتن باشد بنابراحتیاط واجب نماز او باطل است.

مساله 787- تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات در مال اوست حرام و نماز در آن باطل است، مگر آنکه بدهکاری او را بدهند.

مساله 788- میتی که به مردم بدهکار است یا خمس و زکات بدهکار می‎باشد، در صورتی که بدهکاری به اندازه همه مال باشد، تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است، ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد. و اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه تصمیم داشته باشند که بدهی او را بپردازند، تصرفی که غیراز فروختن یا مصرف کردن مال باشد اشکال ندارد. بلکه با زیاد بودن مال میت فروختن یا مصرف کردن بعضی از آن درصورتی که مانع از پرداخت بدهکاری نباشد نیز اشکال ندارد.

ناوبری کتاب