صفحه ۱۴۹

کمتر از نخود در بدن باشد، نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و در صورتی که شک کند به این مقدار ص رسیده یا نه، چنانچه قبلا به این اندازه نبوده نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

مساله 775- خونی که به لباس بدون آستر می‎ریزد و به پشت آن می‎رسد یک خون حساب می‎شود، ولی اگر پشت لباس جداگانه خونی شود و دو خون به هم برسند و یکی شوند بنابراحتیاط واجب باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر مجموع آنها به قدر یک درهم باشد نماز در آن صحیح نیست.

مساله 776- اگر خون به لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روی لباس خونی شود، بایدهر کدام را جدا گانه حساب نمود.

مساله 777- اگر خون لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد، در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم یا بیشتر شود و اطراف را آلوده کند نماز با آن باطل است، بلکه اگر مجموع رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نکند نماز خواندن با آن اشکال دارد، مگر اینکه رطوبت خشک شود و عین آن برطرف گردد. همچنین است حکم بدنی که به کمتر از یک نخود خون آلود شده و رطوبتی از خارج به آن رسیده باشد.

مساله 778- اگر بدن یا لباس به چیزی غیر از خون نجس شود، گرچه کمتر از یک درهم یا یک نخود باشد نماز با آن باطل است، همچنین است اگر به آب یا چیز دیگری که با خون نجس شده باشد، نجس شود.

مستحبات و مکروهات در لباس نمازگزار:

مساله 779- چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است از آن جمله: عمامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید، پوشیدن پاکیزه ترین لباسها، استعمال بوی خوش، دست کردن انگشتر عقیق و پوشاندن قدمهای پا برای زنها.

مساله 780- چند چیز در لباس نماز گزار مکروه است از آن جمله: پوشیدن لباس سیاه یا چرک و یا تنگ، پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن دکمه های لباس.

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار دارای شش شرط است:

شرط اول - آنکه مباح باشد، پس نماز در جای غصبی - گرچه روی فرش یا تخت غیر غصبی باشد -

ناوبری کتاب