صفحه ۱۴۸

دستمال، چاقو و انگشتر - نجس باشد، به شرط آنکه از مردار و حیوان حرام گوشت برای زن و مرد ، و از ابریشم و طلا برای مرد ساخته نشده باشد. و ملاک در کوچکی لباس آن است که نتوان عورت را با آن پوشاند، ولی همراه داشتن دستمال بزرگ و نجسی که می‎توان عورت را با آن پوشانید در نماز محل اشکال است.

دوم - اگر لباس مادری که پرستار کودک است، با ادرار پسر بچه نجس شده باشد، به شرط آنکه لباس دیگری نداشته وبنابراحتیاط توان به دست آوردن آن را نیز نداشته باشد. ولی در هر شبانه روز باید یک مرتبه آن را بشوید، و بنابراحتیاطواجب آن را برای اولین نماز بعد از نجس شدن آب بکشد. و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همه آنهارا بپوشد، چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری که گفته شد همه آنها را آب بکشد کافی است.

مساله 769- اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود، نماز خواندن با آن جایزنیست، ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولا به رطوبت زخم آلوده می‎شود به رطوبت آن نجس شود، نمازخواندن با آن مانعی ندارد.

مساله 770- اگر از زخمی که داخل دهان و بینی و مانند آن است خونی به بدن یا لباس برسد و به اندازه یک درهم یابیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند. ولی نماز خواندن با خون بواسیر اشکال ندارد، اگرچه دانه هایش در داخل باشد.

مساله 771- کسی که بدنش زخم است اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، بنابراحتیاط واجب با آن نماز نخواند، مگر اینکه کمتر از اندازه درهم باشد.

مساله 772- چرک یا دارویی که معمولا همراه زخم بوده و نجس می‎باشد حکم جراحت یا دمل را دارد.

مساله 773- اگر چند زخم در بدن باشد، چنانچه طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود، تا وقتی که همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد، ولی چنانچه به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم جدا حساب شود، هر کدام که خوب شد و اندازه آن بیشتر از درهم بود باید برای نماز بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.

مساله 774- اگر به اندازه سر سوزنی از خون حیض یا خون حیوان حرام گوشت یا خون مردار، بلکه بنابراحتیاطواجب از خون نفاس یا استحاضه و یا خون انسانی دیگر در بدن یا لباس باشد، نماز باطل است، ولی خونهای دیگرمثل خون بدن خود انسان یا خون حیوان حلال گوشت - اگر چه در چند جای بدن یا لباس باشد - در صورتی که مجموع آن کمتر از درهم در لباس یا

ناوبری کتاب