صفحه ۱۴۷

مساله 763- پوشیدن لباس غصبی، ابریشم خالص، طلا باف و لباسی که از اجزای حیوانات مرده تهیه شده در حال ضرورت و ناچاری اشکال ندارد، و کسی که ناچار است و لباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاری اواز بین نمی رود، می‎تواند با این لباسها نماز بخواند.

مساله 764- انسان باید از پوشیدن "لباس شهرت" یعنی لباسی که در نظر عرف زننده است و از جهت زنندگی انگشت نما و موجب هتک باشد خود داری کند، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.

مساله 765- احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه در ملا عام نپوشد، ولی اگر با آن لباس نمازبخواند اشکال ندارد. و چنانچه پوشیدن آن به طور موقت و برای یک هدف عقلایی باشد مانعی ندارد.

مساله 766- کسی که ناچار است خوابیده نماز بخواند، چنانچه برهنه باشد و لحاف یا تشک او نجس یا از ابریشم خالص و یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن است که خود را در نماز با آنها نپوشاند.

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد:

مساله 767- در سه صورت اگر بدن یا لباس نماز گزار نجس باشد نماز او صحیح است:

اول - اگر بدن یا لباس نمازگزار به وسیله زخم، جراحت و یا دملی که در بدن اوست خون آلود شده، به شرط آنکه آب کشیدن زخم و تعویض پانسمان آن به طور معمول سخت و مشکل باشد، نماز با آن اشکال ندارد. ولی اگر زخم جزئی بوده و خیلی زود خوب می‎شود و آب کشیدن آن ضرر ندارد و آسان است، باید هنگام نماز آن را آب کشید، مگر آنکه مقدار خون آن از مساحت یک درهم کمتر باشد.

دوم - اگر لباس نمازگزار به خون کمتر از یک درهم یا بدن او - بنابراحتیاط - به خون کمتر از یک نخود آلوده شود نماز باآن اشکال ندارد.

سوم - اگر نمازگزار در تمام وقت نماز غیر از نماز خواندن با لباس نجس راه دیگری نداشته باشد.

مساله 768- در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است: اول - اگر لباس کوچک یا هر چیز کوچک دیگری که همراه نمازگزار است - مانند: جوراب،

ناوبری کتاب