صفحه ۱۴۶

صحیح است، ولی چنانچه می‎دانسته و فراموش کرده باشد بنابراحتیاط آن نماز را دوباره بخواند.

مساله 757- نماز خواندن با پوست و کرک خز اشکال ندارد، ولی با پوست سنجاب محل اشکال است.

شرط پنجم - اگر نمازگزار مرد است لباس او نباید طلا باف باشد و نماز مرد با لباس طلا باف باطل است، بلکه پوشیدن لباس طلا باف برای مرد مطلقا - چه در نماز باشد یا غیر نماز - حرام است.

مساله 758- زینت کردن به طلا مانند آویختن طلا به گردن، انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت طلا به دست برای مردان حرام، و نماز خواندن با آن نیز بنابراحتیاط باطل است، و احتیاط واجب آن است که از عینک طلا هم استفاده نکنند، ولی زینت کردن به طلا برای زنان - چه در نماز یا غیر آن - نماز باطل نمی شود.

مساله 759- اگر از عینک یا انگشتر طلا در حال نماز استفاده نکند بلکه فقط همراه داشته باشد - مثلا در جیب خودبگذارد - اشکال ندارد.

مساله 760- زینت کردن مردان به انگشتر پلاتین و امثال آن که از طلا ساخته نشده باشند اشکال ندارد، همچنین گذاشتن دندان طلا - در صورتی که ظاهر نباشد - برای مرد اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است.

مساله 761- اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتر یا لباسش از طلاست و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است، همچنین اگر نداند که نماز خواندن در لباس طلاباف، حرام و موجب بطلان نماز است و با آن نماز بخواند، چنانچه دریاد گرفتن مساله کوتاهی نکرده باشد نمازش صحیح است.

شرط ششم - اگر نمازگزار مرد است نباید لباس او از ابریشم خالص باشد، و در غیر نماز نیز پوشیدن آن برای مرد حرام است، حتی اگر آستر لباس یا جزئی دیگر از لباس او از ابریشم خالص باشد بنابراحتیاط واجب پوشیدن آن برای مردحرام و نماز در آن باطل است. بلکه زن نیز بنابراحتیاط در لباس ابریشم نماز نخواند، ولی می‎تواند در غیر نماز لباس ابریشمی بپوشد.

مساله 762- کسی که نمی داند لباسش از ابریشم است یا چیز دیگر می‎تواند آن را بپوشد و در آن نماز بخواند.

ناوبری کتاب