صفحه ۱۴۵

حفظ جان خود در لباس غصبی نماز خوانده صحیح است، ولی اگر خودش آن لباس را غصب نموده باشد و فراموش کرده یا نداند که لباس غصبی نماز را باطل می‎کند، بنابراحتیاط واجب باید دوباره نمازش را بجا آورد.

مساله 750- اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده - و از مال دیگری نیز آن را ادا نکرده - لباس بخرد، یا آن رانسیه خریده باشد ولی قصد دارد بدهی خود را از همان پول بدهد، بنابراحتیاط واجب نماز خواندن در چنین لباسی باطل است.

مساله 751- اگر چیز غصبی - مانند قلم یا پول - همراه او باشد و نماز خواندن با آن تصرف در آن چیز به حساب آید، بنابراحتیاط واجب نمازش را دوباره بجا آورد.

شرط سوم - لباس نمازگزار باید از اجزای دارای روح حیوان مرده ای که خون جهنده داردیعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن بجهد. نباشد، بلکه بنابراحتیاطواجب از اجزای دارای روح حیوان مرده ای که خون جهنده ندارد - مانند ماهی و مار - نیز نباشد. خواه در لباس او به کار رفته باشد یا همراه او باشد.

مساله 752- چیزهایی نظیر مو و پشم مردار حلال گوشت که روح ندارد چنانچه همراه نمازگزار بوده یا در لباس او به کار رفته باشد اشکال ندارد.

شرط چهارم - لباس نمازگزار باید از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد، همچنین نباید از اجزای حیوان حرام گوشت - مانند موی گربه - به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده باشد و یا اینکه همراه او باشد، هر چند - بنابراحتیاط - آن حیوان خون جهنده نداشته باشد.

مساله 753- اگر آب دهان یا بینی و یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت - مانند گربه - بر بدن یا لباس نمازگزارباشد، چنانچه تر باشد نماز باطل است، و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است.

مساله 754- اگر مو یا عرق و یا آب دهان انسان دیگری بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشکال ندارد.

مساله 755- اگر نمازگزار شک داشته باشد که لباسش از اجزای حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت - چه درداخل کشور اسلامی تهیه شده باشد یا در خارج از آن - نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

مساله 756- اگر با لباسی که نمی دانسته از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش

ناوبری کتاب