صفحه ۱۴۴

مساله 744- اگر لباس را خودش آب بکشد و یقین کند که پاک شده و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده است، نمازش صحیح است.

مساله 745- اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونهای نجس نیست - مثلا یقین کند که خون پشه است - چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهایی بوده که نمی شود با آن نماز خواند، بنابراحتیاط نماز را دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 746- هرگاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که نماز با آن صحیح می‎باشد - مثلایقین کند که خون زخم یا دمل است - چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است، بنابراحتیاط نمازرا دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 747- اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و در حال فراموشی بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است، ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون اینکه خود را آب بکشد غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است. ونیز اگر جایی از اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را آب بکشد وضو بگیرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل می‎باشد.

مساله 748- کسی که یک لباس دارد اگر بدن و لباس او هر دو نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد، چنانچه به واسطه سرما یا مانند آن نتواند لباس را بیرون آورد باید بدنش را آب بکشد و در لباس نجس نمازبخواند. و اگر می‎تواند لباسش را بیرون آورد، پس در صورتی که وقت نماز وسعت دارد بنابراحتیاط دو نماز بخواند:یکی در لباس نجس و یکی بدون لباس، و اگر وقت تنگ است با همان لباس نجس نماز بخواند و احتیاطا قضای آن راهم بجا آورد.

شرط دوم - لباس نمازگزار بنابراحتیاط واجب باید مباح باشد، بنابراین کسی که می‎داند پوشیدن لباس غصبی حرام است چنانچه از روی عمد با لباس غصبی یا لباسی که نخ یا دکمه و یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، بنابراحتیاط واجب باید نمازش را دوباره بجا آورد.

مساله 749- نماز کسی که غصبی بودن لباس را نمی دانسته یا فراموش کرده و یا مثلا برای

ناوبری کتاب