صفحه ۱۴۳

مساله 739- کسی که نمی دانسته با بدن و لباس نجس نماز باطل است و با آن حالت نماز خوانده، چنانچه توجه داشته و در یاد گرفتن مساله کوتاهی کرده باشد نمازش باطل است، و در غیر این صورت نیز بنابراحتیاط نمازش رادوباره بخواند.

مساله 740- کسی که در اثر ندانستن مساله نجس بودن چیز نجسی را نمی دانسته و با آن نماز خوانده، چنانچه در یادگرفتن مساله کوتاهی کرده باشد نمازش باطل است، و در غیر این صورت نیز بنابراحتیاط نمازش را دوباره بخواند.

مساله 741- کسی که پس از نماز متوجه نجس بودن بدن یا لباس خود شده نمازی که خوانده صحیح است، و احتیاطمستحب آن است که اگر وقت مانده دوباره نماز را بخواند. و کسی که نجس بودن بدن یا لباس را می‎دانسته ولی فراموش کرده، نمازهایی که خوانده باطل است، و اگر وقت نماز گذشته بنابراحتیاط واجب قضا نماید.

مساله 742- اگر کسی در بین نماز متوجه شود که بدن یا لباس او نجس است و بعد از توجه چیزی از نماز را نخوانده باشد، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا قبلا نجس بوده، یکی از دو صورت را دارد:

1 - صورتی که وقت نماز وسعت دارد، و در این فرض نیز دو حالت وجود دارد: الف: چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا بیرون آورد صورت نماز به هم می‎خورد یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می‎ماند، باید نماز را رها کند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند. ب: چنانچه به گونه ای باشد که صورت نماز به هم نمی خورد، باید بدن یا لباس را تطهیر و یا عوض نموده و نماز راتمام کند و نمازش صحیح است.

2 - صورتی که وقت نماز تنگ است، و در این فرض هم دو حالت وجود دارد: الف: چنانچه آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس صورت نماز را به هم می‎زند، باید با همان حال نماز رابخواند و نماز او صحیح است، ولی در صورتی که لباس او نجس بوده احتیاطا قضای نماز را هم بجا آورد. ب: چنانچه به گونه ای باشد که صورت نماز به هم نمی خورد، باید بدن یا لباس را آب کشیده و یا عوض کند و نماز راتمام نماید.

مساله 743- کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد و قبلا نیز یقین به نجاست آن نداشته و بعد از نمازبفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، چنانچه بدون تفحص نماز خوانده بنابراحتیاط نماز خود را دوباره بخواند، واگر بعد از تفحص نماز خوانده نمازش صحیح است.

ناوبری کتاب