صفحه ۱۴۲

مساله 733- کسی که باید به چند طرف نماز بخواند اگر بخواهد نماز "ظهر و عصر" یا "مغرب و عشا" را بخواند، بهترآن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب است بخواند سپس نماز دوم را شروع کند.

مساله 734- کسی که یقین به قبله ندارد می‎تواند در کارهایی بجز نماز - مانند سربریدن حیوان - که رو به قبله بودن درآن شرط است به گمان عمل نماید، و اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است، ولی در سر بریدن حیوان تا هنگامی که نیاز شدید پیدا نکرده بنابراحتیاط ذبح نکند.

پوشاندن بدن در نماز

مساله 735- نمازگزار اگر مرد باشد باید هنگام خواندن نماز - هر چند کسی او را نبیند - عورت خود را بپوشاند، و بهتراست از ناف تا زانو را بپوشاند. و اگر نمازگزار زن باشد باید تمام بدن را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به اندازه ای که در وضو شسته می‎شود و دست تا مچ و پا تا مچ لازم نیست، اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است بایدمقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

مساله 736- موقعی که انسان قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا می‎آورد، بلکه بنابراحتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را همانند وقتی که نماز می‎خواند بپوشاند.

مساله 737- اگر نمازگزار عمدا عورت خود را نپوشاند نمازش باطل است، بلکه اگر از روی ندانستن مساله هم باشد- چنانچه در یاد گرفتن مساله کوتاهی کرده باشد - باید نمازش را دوباره بخواند، ولی اگر ندانستن او از روی داشتن عذری باشد - یعنی جاهل قاصر باشد - نمازش صحیح است.

مساله 738- اگرنمازگزار دربین نمازبفهمد جایی از بدن را که باید بپوشاند نپوشانده و پیدا بوده، احتیاط واجب آن است که فورا آن را بپوشاند و نماز را تمام کند و دوباره هم بخواند، ولی چنانچه بعد از نماز بفهمد که در بین نماز پیدابوده نمازش صحیح است.

لباس نمازگزار

لباس نمازگزار دارای شش شرط است:

شرط اول - لباس نمازگزار باید پاک باشد، بنابراین اگر کسی از روی عمد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است.

ناوبری کتاب