صفحه ۱۴۰

نماز غفیله:

مساله 724- "نماز غفیله" دو رکعت است و مستحب است بین نماز مغرب و عشا خوانده شود، وقت نماز غفیله بنابراحتیاط بعد از نماز مغرب است تا هنگامی که سرخی خورشید از سمت مغرب بکلی ناپدید شودپس وقت ( نماز غفیله) بنابر احتیاط تا حدود یک ساعت و نیم بعد از مغرب می‎باشد.، و اگر بخواهدبعد از این زمان بخواند به امید ثواب بجا آورد. در رکعت اول نماز غفیله باید پس از حمد به جای سوره این آیه رابخواند:

"و ذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ا ن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات ا ن لا اله الاا نت، سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین"انبیاء (21): 87 و 88.

و در رکعت دوم پس از حمد به جای سوره این آیه را بخواند: "و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الاهو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الایعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الافی کتاب مبین"انعام (6): 59.

و در قنوت آن بگوید: "اللهم انی ا سا لک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الاا نت ا ن تصلی علی محمد و آل محمد و ا ن تفعل بی کذا و کذا" و به جای عبارت "ان تفعل بی کذا و کذا" حاجتهای خود را به زبان آورد، آنگاه بگوید: "اللهم ا نت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی، فا سا لک بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام، لما قضیتهالی".

احکام قبله

مساله 725- خانه کعبه در مکه معظمه قبله مسلمانان جهان است. کسی که در مسجد الحرام و نزدیک کعبه است بایدهنگام نماز به طور دقیق رو به کعبه ایستاده و کعبه را برابر خود قرار دهد، ولی کسانی که در جاهای دور قرار دارند اگر به گونه ای به سمت خانه خدا بایستند که گفته شود رو به قبله ایستاده اند کافی است.

مساله 726- نماز خواندن به سمت قبله یکی از سه حالت را دارد:

الف - اگر ایستاده نماز می‎خواند، کافی است جلوی بدن - مانند: صورت و سینه - به سمت قبله باشد، و لازم نیست سر زانوها و انگشتان پا هم به طرف قبله باشد.

ناوبری کتاب