صفحه ۱۴

هستند، با این تفاوت که به آنان وحی نمی شود. آنان از هر گونه خطا و اشتباه محفوظ، و از گناه و نافرمانی خداوند مبرا می‎باشند.

امامان (ع) به اعتقاد ما دو مسئولیت خطیر را به عهده دارند که عبارت است از:

1 - هدایت و رهبری دینی مردم و آشنا نمودن آنان به معارف و اخلاق و قوانین دین از متن قرآن و سنت پیامبر (ص) که گنجینه علم آن حضرت است و در اختیار آنان بوده و خواهد بود.

2- رهبری سیاسی و اجتماعی مردم و اجرای دقیق مقررات و دستورات و برنامه های دین در جامعه، چنانکه پیامبر(ص) خود نیز رهبری سیاسی مردم را به عهده داشت و متصدی اجرای احکام و تشکیل حکومت و لوازم آن شد، وهر گاه مدینه را ترک می‎کرد برای خود جانشینی تعیین می‎فرمود.

معاد:

یکی دیگر از اصول اعتقادی اسلام که مورد پذیرش همه ادیان الهی و کتابهای آسمانی است بازگشت به جهان رستاخیز است، به این معنا که زندگی انسان به واسطه مرگ خاتمه نمی پذیرد و پس از این جهان جهان دیگری هست که انسانها در آنجا پاداش و سزای اعمال و کردار خویش را خواهند دید.

کوچکترین کار خوب و بد انسان مورد حسابرسی قرار می‎گیرد و به همه آنها رسیدگی می‎شود، افراد نیکوکار مقرب درگاه خداوند و در نعمت و خوشی دائمی به سر می‎برند و در مقابل، افراد تبهکار و زشت کردار دور از رحمت خداوند و در زندگی سخت و عذاب که لازمه اعمال آنان می‎باشد به سر خواهند برد.

از آنجا که در این جهان روزی وجود ندارد که پاداش کامل کارهای نیک و بد نیکوکاران و بد کاران به ایشان برسد، اگرانسان در آینده خود روزی را نداشته باشد که به حساب نیک و بد رفتارش رسیدگی شود، هر کس پاداش مناسب خودرا نخواهد گرفت، چه بسیار انسانهای شریف و صالحی بوده اند که در کمال عسرت و تنگدستی و مظلومیت زندگی کرده و کارهای نیک و خدمات گرانبهایی انجام داده و پاداش اعمال خویش را ندیده اند، یا افرادی که تمام عمرشان به ظلم و تعدی و چپاول و شهوترانی گذشته و کیفر اعمال خویش را ندیده اند، با این حال آیا نباید پس از این جهان جهان دیگری باشد تا به کارهای خوب و بد انسانها رسیدگی شودی نیکوکاران پاداش داده شوند و بدکاران به سزای اعمال بدشان برسند و اگر چنین روزی نباشد، آیا خلاف عدالت خداوند نیست.

ناوبری کتاب