صفحه ۱۳۹

د - "نافله نماز عشا" دو رکعت است که بنابراحتیاط واجب نشسته می‎خوانند و دو رکعت آن یک رکعت ایستاده محسوب می‎شود، و وقت آن بعد از تمام شدن نماز عشا تا نیمه شب است و بهتر است بلا فاصله پس از نماز عشاخوانده شود.

ه - "نافله نماز صبح" دو رکعت است و پیش از نماز صبح خوانده می‎شود، و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است، ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، مگر آنکه متصل به نمازشب بخوانند که در این صورت مانعی ندارد. و پایان وقت نافله صبح هنگامی است که سرخی طرف مشرق نمایان شود.

و - "نافله شب" یازده رکعت است، هشت رکعت آن به نیت "نافله شب" - به صورت چهار نماز دو رکعتی - خوانده می‎شود و دو رکعت دیگر به نیت "نماز شفع" و یک رکعت به نیت "نماز وتر" می‎باشد. وقت نافله شب از نیمه شب تااذان صبح است و بهتر آن است که نزدیک اذان صبح خوانده شود.

مساله 718- در روز جمعه چهار رکعت به شانزده رکعت نماز نافله ظهر و عصر افزوده می‎شود، به این معنا که بیست رکعت نافله پیش از نماز ظهر و عصر خوانده می‎شود. و بهتر آن است که شش رکعت آن هنگام بالا آمدن آفتاب، شش رکعت نزدیک ظهر، دو رکعت هنگام ظهر و شش رکعت پس از نماز جمعه خوانده شود.

مساله 719- اگر بخواهد نافله ظهر و عصر را در غیر روز جمعه پیش از ظهر بخواند، بنابراحتیاط به امید ثواب بخواند، مگر آنکه بداند در وقت آن نمی تواند بخواند که در این صورت به قصد ورود نیز می‎تواند بجا آورد.

مساله 720- نافله ظهر و عصر را نباید در سفر خواند، ولی نافله عشا را می‎توان در سفر بجا آورد و احتیاط آن است که به امید ثواب خوانده شود.

مساله 721- نمازهای نافله را باید دو رکعتی بجا آورد، جز نماز وتر که یک رکعت می‎باشد. و مستحب است در رکعت دوم نماز های نافله و نیز در نماز وتر قنوت را بخوانند، ولی در نماز شفع اگر بخواهند قنوت را بجا آورند به امید ثواب باشد.

مساله 722- نمازهای نافله را می‎توان نشسته خواند، ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند.

مساله 723- مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می‎تواند آن را در اول شب بجا آورد.

ناوبری کتاب