صفحه ۱۳۸

نیز از "نماز مستحب به نمازمستحب" جایز نیست. همچنین نمازگزار نمی تواند نیت خود را از "نماز واجب به نماز مستحب" برگرداند، مگر برای رسیدن به نماز جماعت باشد که تفصیل آن در مساله «1262» بیان خواهد شد.

مساله 716- اگر وقت "نماز ادا" وسعت داشته باشد، نمازگزار می‎تواند در بین نماز نیت را به "نماز قضا" برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد - مثلا اگر مشغول نماز ظهر است در صورتی می‎تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم نشده باشد - بلکه اگر نماز قضایی که به عهده او می‎باشد فقط یک نماز است و یاچند نماز از همین روز، بنابراحتیاط نیت را به آن برگرداند.

ب - نمازهای مستحب

نافله های شبانه روزی و وقت آنها:

مساله 717- نماز های مستحبی بسیار است و به آنها "نافله" می‎گویند، از میان نمازهای مستحبی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده است. نمازهای نافله شبانه روز در غیر روز جمعه سی و چهار رکعت، و در روز جمعه سی و هشت رکعت است.

ترتیب نافله های شبانه روز به شرح زیر است:

الف - "نافله نماز ظهر" هشت رکعت است که به صورت چهار نماز دو رکعتی پیش از نماز ظهر خوانده می‎شود، و وقت آن بنابرمشهور از اول ظهر است تا هنگامی که سایه شاخص معنای ( شاخص) در مساله (681) بیان شده است. دو هفتم آن شود.

ب - "نافله نماز عصر" هشت رکعت است که به صورت چهار نماز دو رکعتی پیش از نماز عصر خوانده می‎شود، و وقت آن بنابرمشهور تا هنگامی است که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد. و اگر بخواهند نافله ظهر و عصر را بعد از دو وقتی که گفته شد بخوانند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بجا آورده، وبنابراحتیاط واجب نیت ادا یا قضا نکنند.

ج - "نافله نماز مغرب" چهار رکعت است که به صورت دو نماز دو رکعتی بعد از نماز مغرب خوانده می‎شود، و وقت آن بنابرمشهور پس از نماز مغرب تا وقتی است که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا می‎شودبکلی ناپدید شود، ولی بعید نیست که وقت آن تا آخر وقت نماز مغرب باشد، هرچند احتیاط آن است که در این صورت بدون نیت ادا یا قضا بجا آورند.

ناوبری کتاب