صفحه ۱۳۷

بنابراحتیاط واجب باید صبر کنند و نماز خود رادر آخر وقت بخوانند، ولی لازم نیست به قدری صبر کنند که وقت خواندن مستحبات نماز را نداشته باشند.

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود:

مساله 709- انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند، و اگر عمدا نماز عصر راپیش از نماز ظهر، و نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند باطل است.

مساله 710- اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است، نمی تواندنیت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نماز را رها کرده و نماز عصر را بخواند. همچنین است در نماز مغرب و عشا.

مساله 711- اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند و داخل رکن شود و بعد یادش بیاید که قبلا نماز ظهر را خوانده، نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند، ولی اگر پیش ازداخل شدن در رکن یادش بیاید، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و آنچه را به نیت ظهر خوانده باز هم به نیت عصربخواند، و بنابراحتیاط نماز عصر را دوباره بخواند.

مساله 712- اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، بنابراحتیاط واجب نیت را به نماز ظهربرگرداند و بعد نماز عصر را بجا آورد، ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، مغرب می‎شود باید به نیت نماز عصر نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد.

مساله 713- اگر در بین نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، بنابراحتیاطواجب نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کرده سپس نماز عشا را بخواند، ولی چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز نصف شب می‎شود، باید به نیت عشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب رابنابراحتیاط بدون نیت ادا یا قضا بجا آورد.

مساله 714- اگر در نماز عشا پس از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باید نماز راتمام کند و بعد بنابراحتیاط واجب نماز مغرب را بخواند، ولی اگر این شک در وقت مخصوص نماز عشا باشد، خواندن نماز مغرب لازم نیست.

مساله 715- برگرداندن نیت از "نماز قضا به نماز ادا" و از "نماز مستحب به نماز واجب" و

ناوبری کتاب