صفحه ۱۳۶

مساله 702- اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که بجا آوردن کارهای مستحبی موجب می‎شود مقداری از نماز درخارج از وقت واقع شود، باید به اندازه واجب اکتفا نمود و کارهای مستحبی را رها کرد.

مساله 703- اگر وقت به قدری کم است که تنها یک رکعت از نماز در وقت قرار می‎گیرد، باید قصد ادا کند، ولی تاخیرانداختن نماز عمدا تا به این اندازه که تعدادی از رکعتهای نماز در خارج وقت قرار گیرد گناه است.

مساله 704- وقت مخصوص نماز "ظهر"، "عصر" و "عشا" نسبت به اشخاص تفاوت دارد، مثلا وقت مخصوص نمازمسافر به اندازه خواندن یک نماز دو رکعتی، و برای غیر مسافر به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی است.

مساله 705- کسی که مسافر نیست چنانچه تا مغرب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر وعصر - هر دو - را بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط نماز عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا کند. همچنین شخص غیر مسافر چنانچه تا نصف شب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا - هر دو- را بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط نماز عشا را بخواند و بعدا نماز مغرب را بدون نیت ادا یا قضا بجا آورد. وکسی که به واسطه عذر یا در اثر معصیت نماز مغرب و عشا را از نصف شب تاخیر انداخته نیز بنابراحتیاط واجب تااذان صبح همین جهت را رعایت نماید.

مساله 706- کسی که مسافر است چنانچه تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر- هر دو - را بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط نماز عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضا کند. همچنین مسافرچنانچه تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا - هر دو - را بخواند، و اگرکمتر وقت دارد، باید فقط نماز عشا را بخواند و بعدا نماز مغرب را بدون نیت ادا یا قضا بجا آورد، و اگر از نصف شب تاخیر انداخته است تا اذان صبح همین جهت را رعایت کند، یعنی نماز مغرب و عشا را به ترتیب بدون نیت ادا و قضابجا آورد و در آخر وقت فقط عشا را بخواند.

مساله 707- مستحب است نمازگزار نماز را در اول وقت بخواند و درباره آن خیلی سفارش شده است. و هرچه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است، مگر آنکه تاخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثل اینکه صبر کند تا نماز را به جماعت بخواند.

مساله 708- کسانی که عذر دارند و اگر بخواهند در اول وقت نماز بخوانند ناچارند مثلا با تیمم یا لباس نجس نمازبخوانند، چنانچه احتمال دهند تا آخر وقت عذرشان برطرف می‎شود

ناوبری کتاب