صفحه ۱۳۴

2 - اگر آنچه را خوانده در وقت مخصوص نماز مغرب باشد نیز یکی از دو حالت را دارد: الف: چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و بنشیند و نماز را تمام کند وبنابراحتیاط واجب دوباره نماز مغرب را بخواند و پس از آن نماز عشا را بجا آورد. ب: چنانچه به رکوع رکعت چهارم رفته است، بنابراحتیاط آن را تمام کند و دوباره نماز مغرب و عشا را بجا آورد.

مساله 690- آخر وقت نماز عشا نصف شب است، و احتیاط آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند آن شب را ازاول مغرب تا اذان صبح حساب کنند، و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایندبنابراین تقریبا یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعی آخر وقت نماز مغرب و عشاست، گرچه در ایام سال کمی تفاوت می‎کند. و اول وقت نماز شب حدود دوازده ساعت بعد از ظهر شرعی است..

مساله 691- اگر به واسطه عذری نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند، باید تا قبل از اذان صبح بجا آورد، و بهتراست نیت ادا و قضا نکند، بلکه اگر از روی معصیت هم تا نصف شب نخوانده بنابراحتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح آنها را بدون نیت ادا یا قضا بجا آورد.

وقت نماز صبح :

مساله 692- نزدیک اذان صبح سپیده ای در سمت مشرق به شکل عمودی پدیدار می‎شود که به آن "فجر اول" یا"فجر کاذب" می‎گویند، پس از دقایقی آن سپیده ناپدید شده و سپیده دیگری به صورت افقی در همان سمت نمایان می‎گردد که به آن "فجر دوم" یا "فجر صادق" می‎گویند. هنگامی که فجر صادق نمایان شود آغاز وقت نمازصبح می‎باشد، و پایان آن هنگامی است که آفتاب طلوع نماید.

مساله 693- در شبهای مهتاب احتیاط مستحب موکد آن است که برای نماز صبح صبر کنند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و بر روشنایی مهتاب غلبه کند، ولی برای روزه باید از جلوتر یعنی مطابق ساعت و وقت شرعی امساک کنند. و این احتیاط در شبهای ابری و در روشنایی برق جاری نیست.

احکام وقت نماز:

مساله 694- هنگامی می‎توان مشغول نماز شد که به فرا رسیدن وقت نماز یقین یا اطمینان

ناوبری کتاب