صفحه ۱۳۳

پس از اتمام نماز، نماز عصر را بخواند، و اگر دروقت مخصوص به ظهر باشد بنابراحتیاط واجب نیت را به نماز ظهر برگرداند، و پس از اتمام نماز دوباره هر دو نماز رابه ترتیب بخواند.

مساله 685- بنابراحتیاط مستحب نماز ظهر و عصر را از غروب خورشید تاخیر نیندازند.

وقت نماز مغرب و عشا:

مساله 686- وقت نماز مغرب از طریق "حمره مشرقیه" شناخته می‎شود. حمره مشرقیه بدین صورت است که پس ازغروب آفتاب در سمت مشرق سرخی مختصری دیده می‎شود، این سرخی پانزده دقیقه بتدریج کمرنگ شده تا حدی که دیگر دیده نمی شود، و همزمان با در مدت ده تا زوال آن، سرخی مختصری در سمت مغرب دیده می‎شود و این آغاز وقت نماز مغرب می‎باشد.

مساله 687- وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز - به حسب حال مکلف - بگذرد. و وقت مخصوص نماز عشا هنگامی است که به اندازه خواندن نماز عشا - به حسب حال مکلف - به نیمه شب مانده باشد، و اگر کسی تا این هنگام نماز مغرب را نخوانده، باید نخست نماز عشا را بخواند وسپس نماز مغرب را بجا آورد. و میان وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نمازمغرب و عشاست.

مساله 688- اگر کسی در وقت مشترک نماز مغرب و عشا از روی اشتباه نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز بفهمد نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.

مساله 689- اگر پیش از خواندن نماز مغرب از روی اشتباه مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد، یکی از دوصورت را دارد:

1 - اگر تمام آنچه را خوانده در وقت مشترک نماز مغرب و عشا باشد، یکی از دو حالت را دارد: الف: چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و بنشیند و نماز را تمام کند و بعدنماز عشا را بخواند. ب: چنانچه به رکوع رکعت چهارم رفته است، باید نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را بخواند.

ناوبری کتاب