صفحه ۱۳۲

جای نماز ظهر، دو رکعت نماز جمعه خوانده می‎شود، و چنانچه شرایط جمعه موجود نباشد نماز ظهر خوانده می‎شود.

وقت نمازهای یومیه:

مساله 680- هر یک از نمازهای "ظهر"، "عصر"، "مغرب" و "عشا" دارای "وقت مخصوص" و "وقت مشترک"می باشند، ولی نماز "صبح" شریک ندارد تا وقت مشترک داشته "وقت مخصوص" وقتی است که خواندن نمازیومیه ادای دیگر در آن صحیح نباشد، ولی باشد. در "وقت مشترک" خواندن نماز دیگر طبعا صحیح است، گرچه ممکن است از جهت دیگری جایز نباشد.

وقت نماز ظهر و عصر:

مساله 681- ظهر شرعی از راه آفتاب و نصب شاخص شناخته می‎شود. اگر چوب صافی را به صورت راست در زمین هموار فرو برند، صبح که آفتاب به آن می‎تابد سایه آن به سوی مغرب افتاده و هرچه خورشید بالاتر می‎رود، سایه ضمن آنکه به سمت مشرق در چرخش است کوتاهتر می‎شود، هنگامی که سایه چوب به آخرین درجه کوتاهی رسیدو بار دیگر شروع به زیاد شدن نمود اول ظهر شرعی است. در بعضی شهرها مثل مکه مکرمه که گاهی موقع ظهر سایه بکلی از بین می‎رود، بعد از آنکه سایه دوباره پیدا شد معلوم می‎شود ظهر شده است.

مساله 682- وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر شرعی است تا هنگامی که به اندازه خواندن نماز ظهر - به حسب حال مکلف - بگذرد. و وقت مخصوص نماز عصر هنگامی است که به اندازه خواندن یک نماز عصر - به حسب حال مکلف - به مغرب بیشتر وقت نمانده باشد، اگر کسی تا این هنگام نماز ظهر را نخوانده نماز ظهر او قضاست، و باید دراین وقت نماز عصر خود را به صورت ادا بخواند. و فاصله میان وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصروقت مشترک نماز ظهر و عصر است.

مساله 683- اگر کسی در وقت مشترک از روی فراموشی تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بجا آورد نمازش صحیح است، ولی بنابراحتیاط واجب چهار رکعت نماز بعد را مردد بین ظهر و عصر و به قصد "آنچه بر عهده اوست" بجاآورد.

مساله 684- اگر پیش از خواندن نماز ظهر از روی اشتباه مشغول نماز عصر شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است، چنانچه در وقت مشترک باشد باید نیت را به نماز ظهر برگرداند و

ناوبری کتاب