صفحه ۱۳

نفر تعیین شده و به ویژه پیامبران اولوالعزم و دارای شریعت تازه (حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص)‏) ارج می‎گذاریم و با احترام از آنان یاد می‎کنیم و آنان را از گناه و خطا مبرا و معصوم می‎دانیم، و چون حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران و کامل کننده ادیان پیشین است و آنچه از ادیان پیشین بحق است موردتایید اوست، و از طرفی قوانین و راهنمائیهای آن حضرت بهترین و کاملترین قوانین است، دستورات نهایی را از آن بزرگوار می‎گیریم.

امامت:

اصل دیگر اعتقادی که از ویژگیهای پیروان مکتب اهل بیت (ع) است اصل "امامت" می‎باشد. ما شیعیان معتقدیم که به دستور خدای متعال و از جانب پیامبر گرامی دوازده نفر به عنوان اعتقاد به امامت به دنبال اعتقاد به نبوت و با همان فلسفه و ادله مطرح است. "امام" و پیشوای مردم معین شده اند، و پیامبر (ص) آنان را با نام و مشخصات به مردم معرفی نموده اند.

اسامی مبارک امامان بحق و معصوم شیعه به ترتیب عبارتند از:

حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)

حضرت امام حسن بن علی المجتبی (ع)

حضرت امام حسین بن علی سید الشهداء (ع)

حضرت امام علی بن الحسین السجاد (ع)

حضرت امام محمد بن علی الباقر (ع)

حضرت امام جعفر بن محمد الصادق (ع)

حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم (ع)

حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)

حضرت امام محمد بن علی الجواد (ع)

حضرت امام علی بن محمد الهادی (ع)

حضرت امام حسن بن علی العسکری (ع)

و حضرت امام حجة بن الحسن المهدی (ع) که آن حضرت هم اکنون زنده و از نظرها غائب است وروزی به امر پروردگار ظهور نموده و با بر پا نمودن حکومت عدل جهانی دنیا را پر از عدل و داد می‎کند، عجل الله تعالی فرجه الشریف.

همچنین ما شیعیان معتقدیم که دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) و همسر والای امیرالمومنین (ع):حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، ام الائمه و به عنوان محور امامت و ولایت بوده و سرور و سیدة زنان در دو جهان است، آن حضرت اسوه همه انسانها در همه زمانهاست، و از آنجا که یکی از معصومین می‎باشد قول و فعل و تقریر او حجت است. رضای او رضای خدا و پیامبر (ص)، و غضب و سخط او غضب و سخط خدا و پیامبر (ص) می‎باشد.

اینان اهل بیت و عترت پیامبرند که مورد سفارش آن حضرت و دارای اوصاف او

ناوبری کتاب