صفحه ۱۲۴

غیر دفن مردگان وقف شده جایز نیست. همچنین دفن میت در قبر میت دیگر چنانچه موجب ص نبش قبر شود حرام است، مگر اینکه قبر اول کهنه شده و میت آن از بین رفته باشد.

مساله 664- چیزی که از میت جدا می‎شود - اگرچه مو و ناخن یا دندانش باشد - چنانچه موجب نبش قبر نباشد بایدبا او دفن شود، و بنابراحتیاط در کفن او بگذارند، ولی اگر موجب نبش قبر شود احتیاط آن است که جدا دفن شود. و نیزناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می‎شود مستحب است دفن شود.

مساله 665- اگر بچه در رحم مادر بمیرد باید به آسانترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد، و در صورتی که شوهرش اهل فن باشد باید او بچه را بیرون آورد، وگرنه زنی که اهل فن باشد، و اگرآن هم ممکن نشود مرد محرمی که اهل فن باشد، و در غیر این صورت مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را بیرون آورد، و در صورتی که آن هم ممکن نشود، کسی که اهل فن نباشد می‎تواند بچه را بیرون آورد.

مساله 666- هرگاه مادر بمیرد و بچه در رحم او زنده باشد - گرچه امید به زنده ماندن طفل نداشته باشند - باید به وسیله کسانی که در مساله پیش گفته شد از هر طرفی که بچه سالم بیرون می‎آید او را بیرون آورند و شکم مادر رابدوزند، ولی اگر بین پهلوی چپ و راست در سالم بودن بچه فرقی نباشد، احتیاط واجب آن است که او را از پهلوی چپ بیرون آورند.

مستحبات دفن:

مساله 667- رعایت موارد زیر هنگام دفن میت مستحب است:

1 - به قصد رجاء و امید ثواب قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند.

2 - میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر به دلایلی - مانند مدفون بودن افراد صالح درآن یا رفت و آمد بیشتر مردم برای فاتحه خوانی - بر قبرستان نزدیکتر فضیلت داشته باشد.

3 - جنازه را در چند متری قبر روی زمین گذارده تا سه بار کم کم نزدیک قبر ببرند، و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارندو در نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است، بار سوم طوری او را زمین بگذارند که سر او در طرف پایین قبرقرار گیرد و بار چهارم او را از طرف سر

ناوبری کتاب