صفحه ۱۲۳

صورتی تیمم کند که وضو یا غسل ممکن نباشد یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.

2 - در صورتی که میت مرد است امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می‎خواند مقابل وسط قامت او بایستد، واگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد.

3 - بدون کفش نماز میت را بخواند.

4 - در هر تکبیر دستها را بلند کند.

5 - فاصله او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.

6 - نماز میت را به جماعت بخواند.

7 - امام جماعت تکبیرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‎خوانند آهسته بگویند.

8 - در جماعت اگر چه ماموم یک نفر باشد پشت سر امام بایستد.

9 - نمازگزار به میت و مومنین زیاد دعا کند.

10 - پیش از نماز سه مرتبه به قصد رجاء و امید ثواب بگوید: "الصلاة" .

11 - نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‎روند.

12 - اگر زن حائض نماز میت را به جماعت می‎خواند در صف جدا گانه ای بایستد.

مساله 659- خواندن نماز میت در مساجد - بجز مسجد الحرام - مکروه است.

ز - دفن میت و احکام آن:

مساله 660- میت را باید به ترتیبی در قبر قرار داد که سمت راست بدن او روی زمین و سینه و شکم او به طرف قبله قرار گیرد. قبر نیز باید به اندازه ای گود باشد که وقتی میت در آن دفن می‎شود بوی عفونت آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدن وی را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانوری بدن او را بیرون آورد باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.

مساله 661- هزینه خاکسپاری میت در حد لازم از اصل دارایی میت برداشته می‎شود، گرچه به تهیه آجر و سیمان یاخریدن قبر نیاز باشد.

مساله 662- بنابراحتیاط واجب دفن مسلمان در قبرستان کافران و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز نیست، همچنین دفن میت مسلمان در جایی که به او بی حرمتی شود جایز نیست.

مساله 663- دفن میت در زمین غصبی و بنابراحتیاط واجب در زمینی که مانند مسجد برای

ناوبری کتاب