صفحه ۱۲۱

ا لا حیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شئ قدیر"بار خدایا! تمامی مردان و زنان مومن و مسلمان را - چه آنانی که زنده اند و چه آنانی که از دنیا رفته اند - مورد آمرزش خود قرار ده و میان ما و آنها خیرات را پیاپی و مستمر گردان، همانا تو اجابت کننده دعاها هستی و همانا تو بر هر چیزی و هر کاری توانا می‎باشی.

پس از چهارمین تکبیر چنانچه میت مرد است بگوید: "اللهم ان هذا عبدک وابن عبدک وابن ا متک نزل بک و ا نت خیر منزول به، اللهم انا لانعلم منه الاخیرا و ا نت اعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئافتجاوز عنه و اغفر لنا و له، اللهم اجعله عندک فی اعلی علیین و اخلف علی اهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا ارحم الراحمین"خدایا این میت بنده توست و فرزند بنده تو می‎باشد، اکنون به تو وارد شده است و تو بهترین میزبان هستی. خداوندا! ما از این میت چیزی جز خوبی نمی دانیم و تو از ما به او داناتر هستی. خدایا! اگر او نیکوکار است پس پاداش او را زیاد فرما، و چنانچه گنهکار می‎باشد پس از گناه او در گذر، و ما و او را بیامرز. خداوندا او را در عالیترین درجات قرار ده و در بین آیندگان بر بازماندگان او جانشین باش و با رحمت خود به او رحم کن، ای رحیم ترین رحم کنندگان. و بعد تکبیر پنجم را بگوید، ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: "اللهم ان هذه امتک وابنه عبدک و ابنه ا متک نزلت بک و انت خیر منزول به، اللهم انا لا نعلم منها الاخیرا و انت اعلم بها منا، اللهم ان کانت محسنه فزد فی احسانها و ان کانت مسیئه فتجاوز عنها و اغفر لنا و لها، اللهم اجعلها عندک فی اعلی علیین و اخلف علی ا هلها فی الغابرین و ارحمها برحمتک یا ا رحم الراحمین"خدایا این میت بنده توست و فرزند بنده تو می‎باشد، اکنون به تو وارد شده است و تو بهترین میزبان هستی. خداوندا! ما از این میت چیزی جز خوبی نمی دانیم و تو از ما به داناتر هستی. خدایا! اگر او نیکوکار است پس پاداش او را زیاد فرما، و چنانچه گنهکار می‎باشد پس از گناه او در گذر، و ما و او را بیامرز. خداوندا او را در عالیترین درجات قرار ده و در بین آیندگان بر بازماندگان او جانشین باش و با رحمت خود به او رحم کن، ای رحیم ترین رحم کنندگان. و بعد تکبیر پنجم را بگوید.

مساله 648- چنانچه میت از منافقین باشد به چهار تکبیر قناعت کند و بعد از تکبیر چهارم به جای دعا به او بگوید: "اللهم اخز عبدک فی عبادک و بلادک، اللهم اصله اشد نارک، اللهم ا ذقه حر عذابک فانه کان یوالی اعدائک و یعادی اولیائک و یبغض اهل بیت نبیک"خدایا! این بنده ات را در میان بندگانت و در شهرهایت ذلیل و خوار نما، خدایا او را به شدیدترین آتش جهنم برسان و حرارت عذابت را به او بچشان، چرا که او با دشمنانت دوستی داشت و با دوستانت دشمنی می‎ورزید و با اهل بیت پیامبرت دشمن بود. .

مساله 649- اگر میت مستضعف فکری باشد پس از تکبیر چهارم بگوید: "اللهم

ناوبری کتاب