صفحه ۱۱۹

مساله 637- شرایطی مانند: وضو یا تیمم داشتن، جنب نبودن، پاکی بدن و لباس و غصبی نبودن آن که در نمازهای یومیه معتبر می‎باشد در نماز میت شرط نیست، اگرچه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند، و بنابراحتیاط واجب مبطلات نمازهای دیگر را در وسط نماز میت ترک نماید و عورت خود را هم بپوشاند.

مساله 638- کسی که قصد خواندن نماز میت را دارد باید رو به قبله بایستد، و میت را به پشت در برابر او به گونه ای بخوابانند که سر میت به سمت راست و پاهای او به سمت چپ نمازگزار قرار گیرد.

مساله 639- بنابراحتیاط واجب مکان نمازگزار در نماز میت نباید غصبی و یا از جای میت پست تر یا بلند تر باشد، ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. و نیز نباید میان نمازگزار و میت چیزی مانند: پرده و دیوار فاصله شود، ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

مساله 640- نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولی اگر کسی که نماز میت را به جماعت می خواند از میت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشد اشکال ندارد.

مساله 641- نمازگزار باید مقابل میت بایستد، ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال ندارد.

مساله 642- در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر کفن کردن او ممکن نیست باید به هر وسیله دیگر که ممکن است عورت او را بپوشانند.

مساله 643- کسی که می‎خواهد بر میت نماز بخواند باید ایستاده و با قصد قربت نماز را بخواند و هنگام نیت میت رامعین کند، و چنانچه کسی نباشد که بتواند ایستاده بخواند می‎توان نشسته بجا آورد.

مساله 644- اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند احتیاط واجب آن است که آن شخص ازولی میت اجازه بگیرد، و بر ولی هم واجب است اجازه دهد.

مساله 645- جایز است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، مخصوصا اگر میت اهل علم و تقوی باشد.

مساله 646- اگر از روی عمد و یا فراموشی و یا به جهت عذری میت را بدون نماز دفن کرده

ناوبری کتاب