صفحه ۱۱۸

مساله 628- فراهم کردن کفن زن - هرچند بنابراحتیاط همسر غیر دائم باشد - به عهده شوهر اوست، گرچه زن ازخود دارایی داشته باشد. همچنین زنی که در عده طلاق رجعی مرده، کفن او بر عهده شوهرش می‎باشد.

مساله 629- کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگرچه مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب باشد.

مساله 630- کفن کردن با پارچه غصبی - هرچند چیز دیگری پیدا نشود - جایز نیست، و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بیرون آورند، اگرچه او را دفن کرده باشند.

مساله 631- کفن کردن میت با چیز نجس و پوست مردار نجس و با پارچه ابریشمی خالص جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که با پارچه طلا باف یا پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده در حال اختیار کفن نکنند.

مساله 632- اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری آلوده شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند، ولی چنانچه در قبر گذاشته باشند و شستن آن ممکن نباشد احتیاط آن است که ببرند، بلکه اگر بیرون آوردن میت برای شستن کفن توهین به او باشد بریدن واجب می‎شود. و اگر بریدن و شستن ممکن نیست در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد باید عوض نمایند.

مساله 633- اگر کسی که برای حج یا عمره احرام بسته در آن حالت بمیرد، باید همانند دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

مساله 634- مستحب است انسان در حال سلامتی کفن و سدر و کافور خود را تهیه نماید.

و - نماز میت و احکام آن:

مساله 635- نماز خواندن بر میت مسلمان حتی کودکی که شش سال او تمام شده واجب است، و بنابراحتیاط واجب بر کودکی که شش سال او تمام نشده ولی نماز را درک می‎کرده است نیز خوانده شود، ولی باید پدر و مادر بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند.

مساله 636- نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود، و اگر پیش از اینها یا در بین اینهابخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ندانستن مساله باشد کافی نیست.

ناوبری کتاب