صفحه ۱۱۷

مساله 621- کسی که برای حج احرام بسته اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد حنوط کردن او جایزنیست، و نیز اگر در احرام عمره پیش از آنکه ناخن بگیرد یا موی خود را کوتاه کند بمیرد، نباید او را حنوط کنند.

مساله 622- در صورتی که نتوان برای غسل و حنوط به اندازه کافی کافور فراهم کرد، بنابراحتیاط واجب غسل باکافور را مقدم دارند، و اگر کافور برای هفت موضع کافی نباشد پیشانی را مقدم دارند.

ه - کفن کردن میت و احکام آن:

مساله 623- میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را "لنگ"، "پیراهن" و "سرتاسری" می‎گویند به ترتیب زیر کفن نمایند:

اول - "لنگ" باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد و تا ممکن است ترک نشود.

دوم - "پیراهن" باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را از پشت و رو بپوشاند. و بهتر آن است که تا روی پا برسد.

سوم - "سرتاسری" که باید درازای آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشدکه یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

مساله 624- احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیداباشد.

مساله 625- اگر وارثان بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم آنان بردارند اشکال ندارد، واحتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقداری که احتیاطا لازم است از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.

مساله 626- اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از یک سوم دارایی او فراهم کنند، یا وصیت کرده باشد که یک سوم دارایی را به مصرف خود او برسانند ولی مصرف آن را معین نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می‎توانند مقدار مستحب کفن را از یک سوم دارایی او بردارند.

مساله 627- اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از یک سوم دارایی او بردارند و بخواهند از اصل دارایی بردارند، احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نمایند، ولی اگر ورثه ای که بالغ هستند اجازه دهند از سهم آنان بردارند، می‎توان مقداری را که اجازه داده اند از سهم آنان برداشت.

ناوبری کتاب