صفحه ۱۱۶

واجب باید به جای هرغسل یک تیمم بدهند و پس از آن یک تیمم دیگر هم به جای سه غسل بدهند، و اگر در یکی از سه تیمم قصد مافی الذمه کنندشهادت می‎دهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد (ص) فرستاده اوست. تیمم چهارم لازم نیست.

مساله 613- کسی که میت را تیمم می‎دهد باید دست خود را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهای میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط واجب آن است که دست میت را هم به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد.

مساله 614- شهیدی که در میدان جنگ و در معرکه پیش از آنکه به سراغ او بیایند به شهادت رسیده و جان داده باشدغسل و کفن ندارد، و باید او را با لباسهای خود بدون غسل دفن کنند، چه جنگ در زمان امام (ع) و به اذن و اجازه امام (ع) باشد، یا اینکه برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی به شهادت رسیده باشد.

د - حنوط و احکام آن:

مساله 615- واجب است پس از غسل به مواضع سجده یعنی: پیشانی، کف دستها، سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پای میت مقداری کافور بمالند، و بنابراحتیاط به سر بینی میت هم کافور بمالند و نیز مقداری کافور هم روی همین مواضع بگذارند، به این کار در اصطلاح "حنوط" می‎گویند. و کافوری که برای این کار مصرف می‎شود بایدسائیده و تازه باشد و اگر بر اثر کهنگی عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست، و احتیاط واجب آن است که نخست پیشانی میت را حنوط کنند، ولی در اعضای دیگر ترتیب شرط نیست.

مساله 616- احتیاط واجب آن است که میت را پیش از کفن کردن حنوط نمایند.

مساله 617- زنی که شوهرش مرده و هنوز عده اش تمام نشده، گرچه حرام است خود را خوشبو کند ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است.

مساله 618- احتیاط واجب آن است که میت را با مشک، عنبر، عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند، و برای حنوطهم اینها را با کافور مخلوط ننمایند.

مساله 619- مستحب است قدری تربت حضرت سید الشهداء (ع) را با کافور مخلوط کنند، ولی نباید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می‎شود برسانند. همچنین نباید تربت به قدری زیاد باشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن راکافور نگویند.

مساله 620- مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.

ناوبری کتاب