صفحه ۱۱۵

مساله 603- جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد باید غسل داده شود، و اگر چهار ماه ندارد بنابراحتیاط واجب او را در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

مساله 604- کسی که میت مسلمان دوازده امامی را غسل می‎دهد باید مسلمان دوازده امامی و عاقل و بنابراحتیاطواجب بالغ و دانا به مسائل غسل باشد، و به قصد قربت میت را غسل دهد، و در ابتدای غسل دوم و سوم هم نیت غسل را تجدید نماید.

مساله 605- زن یا مرد نمی توانند جنس مخالف خود را غسل دهند، مگر زن و شوهر، گرچه احتیاط مستحب آن است که زن یا شوهر نیز یکدیگر را غسل ندهند. ولی مرد می‎تواند دختر بچه ای را که سن او بیشتر از سه سال نباشد وزن هم برای غسل دادن او پیدا نشود غسل دهد، زن هم می‎تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد - چه مرد برای غسل دادن او پیدا شود یا نه - غسل دهد.

مساله 606- اگر برای غسل میت جنس موافق او پیدا نشود، مرد یا زنهایی که با میت محرمند می‎توانند از زیر لباس یاچیز دیگری که بدن میت را بپوشاند او را غسل دهند، و اگر جنس مخالف محرم هم پیدا نشود، جنس مخالف نا محرم می‎تواند میت را از زیر لباس غسل دهد.

مساله 607- اگر میت و کسی که او را غسل می‎دهد هر دو مرد یا هر دو زن و یا با یکدیگر محرم باشند، جایز است غیراز عورت جاهای دیگر میت برهنه باشد.

مساله 608- نگاه کردن به عورت میت حرام است، و اگر کسی که غسل می‎دهد نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود. اما در زن و شوهر نگاه کردن اشکال ندارد، هرچند کراهت دارد، و کراهت در عورت زن شدیدتراست.

مساله 609- اگر جایی از بدن میت نجس باشد بنابراحتیاط واجب باید پیش از آنکه آنجا را غسل دهند آب بکشند، واحتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت پیش از شروع به غسل پاک باشد.

مساله 610- کسی که در حال جنابت یا حیض مرده لازم نیست او را غسل جنابت یا حیض دهند، و تنها غسل میت کافی است. همچنین است اگر غسل دیگری به عهده او بوده باشد.

مساله 611- احتیاط واجب آن است که برای غسل دادن میت مزد نگیرند، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل - مثل شستن بدن و تنظیف میت - حرام نیست.

مساله 612- اگر برای غسل میت آب پیدا نشود یا استفاده از آن مانع داشته باشد، بنابراحتیاط

ناوبری کتاب