صفحه ۱۱۴

شاهد عادل به درستی گفته او شهادت دهند گفته او قبول است.

مساله 596- اگر کسی برای انجام کارهای پس از مرگ خود غیر از ولی فرد دیگری را معین کند، احتیاط واجب آن است که ولی و آن فرد هر دو اجازه بدهند.

ج - چگونگی و احکام غسل میت:

مساله 597- واجب است میت مسلمان را - پس از پاک کردن بدن او از آلودگی و نجاست ظاهری - سه غسل دهند:

اول - اندکی "سدر" در مقداری آب ریخته و با آن نخست سر و گردن و بعد سمت راست و سپس سمت چپ میت راغسل دهند.

دوم - اندکی "کافور" در مقداری آب ریخته و دوباره به همان ترتیب میت را غسل دهند.

سوم - با مقداری آب خالص برای بار سوم میت را به همان ترتیب غسل دهند.

مساله 598- سدر و کافور باید به اندازه ای باشد که بگویند آب با سدر و کافور مخلوط شده است، و به اندازه ای هم زیاد نباشد که آب را مضاف نماید.

مساله 599- اگر سدر یا کافور و یا هر دو به اندازه کافی پیدا نشود، بنابراحتیاط واجب باید به مقداری که دسترسی دارند در آب بریزند، و چنانچه به هیچ وجه یافت نشود یا استعمال آن جایز نباشد - مثل آنکه غصبی باشد - باید به جای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

مساله 600- "غسل میت" مانند "غسل جنابت" است، و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند، و احتیاط مستحب آن است که در غسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلکه آب را روی آن بریزند.

مساله 601- کسی که برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند، و به جای آن باید با آب خالص غسلش بدهند، همچنین است اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو یا گرفتن ناخن بمیرد.

مساله 602- طفل مسلمان - گرچه از زنا باشد - اگر بمیرد غسل او واجب است، ولی غسل و کفن و دفن کافر و اولاد اومطابق آداب اسلامی جایز نیست، و کسی که از کودکی دیوانه بوده و در حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر یا مادر ویا یکی از آنان مسلمان باشند باید او را بعد از مردن غسل داد، و اگر هیچ کدام از آنان مسلمان نباشند غسل دادن اوجایز نیست.

ناوبری کتاب