صفحه ۱۱۳

میت صورت خود رابخراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند، بنابراحتیاط واجب باید ده فقیر را طعام دهد و یا آنها رابپوشاند، و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد. و چنانچه زن در عزای میت موی خود را بچیند، بنابراحتیاط واجب بایدشصت فقیر را طعام دهد یا شصت روز روزه بگیرد.یعنی نیت کند آنچه را که شرعا بر عهده اوست انجام دهد.

مساله 588- احتیاط واجب آن است که در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکنند.

مساله 589- "غسل"، "حنوط"، "کفن"، "نماز" و "دفن" هر میت مسلمان غیر از دسته هایی از مسلمین که حکم کافر رادارند - مانند خوارج، نواصب و غلات - بر هر مکلفی واجب است، و اگر عده ای انجام دهند از دیگران ساقطمی شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند. و این قبیل واجب را "واجب کفایی" می‎نامند.

مساله 590- اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند کسی که متهم به بی مبالاتی نیست مشغول کارهای میت شده، واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.

مساله 591- اگر کسی بداند که غسل یا کفن یا نماز و یا دفن میت را باطل انجام داده اند باید دوباره انجام دهد، ولی اگرشک و یا گمان دارد که درست بوده، چنانچه کسی که عمل را انجام داده متهم به بی مبالاتی نباشد لازم نیست اقدام نماید.

مساله 592- اگر میت مسلمان غیر دوازده امامی را هم مذهب او مطابق مذهبش غسل دهد، اعاده آن لازم نیست.

مساله 593- برای غسل، حنوط، کفن، نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند، و ولی زن در غسل و کفن و دفن، شوهر اوست، و در غیر این موارد بنابراحتیاط واجب از همه کسانی که در ارث بردن مقدمند اجازه بگیرند یا یقین به رضایتشان حاصل شود.

مساله 594- اگر اجازه گرفتن از ولی میت ممکن و میسور نباشد، لازم نیست از او اجازه بگیرند، ولی چنانچه غفلت شود و بدون اجازه او بر میت نماز بخوانند و او را دفن نمایند، بنابراحتیاط نماز را بر قبر او اعاده نمایند.

مساله 595- اگر کسی بگوید: "من وصی یا ولی میتم" یا "ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت راانجام دهم" چنانچه به گفته او اطمینان حاصل شود، و یا میت در دست او و تحت اختیار او باشد و دیگری هم درمقابل او مدعی نباشد، و یا دو

ناوبری کتاب