صفحه ۱۱۲

مساله 579- بنابراحتیاط واجب رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، لکن در صورت امکان از خود او و اگر امکان ندارد از ولی او اجازه بگیرند.

مساله 580- مستحب است شهادتین و اقرار به ائمه اطهار (ع) و سایر عقاید حقه را به محتضر طوری تلقین کنند که بفهمد، و تا وقت مرگ تکرار نمایند.

مساله 581- مستحب است کسی را که سخت جان می‎دهد - چنانچه ناراحت نمی شود - به جایی که نماز می‎خوانده ببرند، همچنین مستحب است برای راحت شدن محتضر سوره های مبارکه: "یس"، "الصافات"، "احزاب" و نیز: "آیه الکرسی" و "آیه 5 4 از سوره اعراف" و "سه آیه آخر سوره بقرة" بلکه هرچه از قرآن ممکن باشد بر بالین او بخوانند.

مساله 582- مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد: "اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک و اقبل منی الیسیر من طاعتک، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیرو اعف عنی الکثیر، انک انت العفو الغفور، اللهم ارحمنی فانک رحیم".

مساله 583- تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است.

ب - احکام و آداب میت:

مساله 584- بعد از مرگ مستحب است دهان، چشمها و چانه میت را ببندند، دستها و پاهای او را دراز کنند و پارچه ای را روی او بیندازند، و اگر شب هنگام مرده است در جایی که او را گذاشته اند چراغ روشن کنند، و برای تشییع جنازه او مومنان را خبر کنند و در دفن او شتاب نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود.

مساله 585- مستحب است انسان در مرگ خویشان خصوصا در مرگ فرزند صبر کند، و هر وقت میت را یاد می‎کند"انا لله و انا الیه راجعون" بگوید، و برای میت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد.

مساله 586- جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خود را بخراشد و به خود لطمه بزند و یا در مرگ فرزند وزوجه خود یقه پاره کند، ولی پاره کردن آن در مرگ پدر و برادر بلکه سایر خویشان مانعی ندارد.

مساله 587- اگر مرد در مرگ زن و یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند، یا اگر زن در عزای

ناوبری کتاب