صفحه ۱۱۱

مساله 575- کسی که وظیفه اش تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل است، همین دو تیمم کفایت می‎کند و تیمم دیگری لازم نیست.

مساله 576- کسی که وظیفه اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند، تا تیمم و عذر او باقی است کارهایی را که باید باوضو یا غسل انجام دهد می‎تواند بجا آورد، ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده یا با داشتن آب برای نماز میت یاخوابیدن تیمم کرده، فقط می‎تواند کاری را که برای آن تیمم نموده انجام دهد.

مساله 577- در چند مورد مستحب است نمازهایی را که با تیمم خوانده دوباره بخواند:

1 - اگر آب برای او ضرر داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.

2 - چنانچه یقین یا گمان داشته آب پیدا نمی کند و عمدا خود را جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.

3 - اگر آب نداشته و تا آخر وقت به جستجوی آب نرفته و در تنگی وقت با تیمم نماز خوانده است و بعد فهمیده که اگرجستجو می‎کرد آب پیدا می‎شد.

4 - اگر نماز را عمدا تا آخر وقت نخوانده و در تنگی وقت آن را با تیمم خوانده است.

5 - چنانچه گمان یا یقین داشته آب پیدا نمی کند و آبی را که داشته است ریخته و با تیمم نماز خوانده است.

احکام اموات

پیرامون اموات و نحوه غسل و کفن و حنوط و نماز و دفن آنها مسائل و شرایطی وجود دارد که به شرح زیر بیان می‎شود:

الف - مسائل محتضر:

مساله 578- مسلمانی را که در حال جان دادن است و به او "محتضر" می‎گویند بنابراحتیاط واجب باید طوری به پشت بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله قرار گیرد، و اگر خواباندن او به این صورت ممکن نیست تا اندازه ممکن به این دستور عمل کنند، و چنانچه خواباندن او به هیچ وجه ممکن نباشد او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود اورا به پهلوی راست یا چپ رو به و بنابراحتیاط واجب باید تا وقتی که غسل میت تمام نشده او را مثل محتضر رو به قبله بخوابانند. قبله بخوابانند، ولی پس از تمام شدن غسل مثل وقتی که بر او نماز خوانده می‎شود بخوابانند.

ناوبری کتاب