صفحه ۱۱۰

و با تیمم نماز را خوانده است، چنانچه در آخر وقت عذر او برطرف شود بنابراحتیاط مستحب نمازش را با وضو یا غسل بجا آورد.

مساله 568- کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند، در صورتی که بترسد عذرش برطرف نگردد و موفق به خواندن نمازهای قضا نشود، می‎تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند. همچنین می‎تواند نمازهای مستحبی راکه وقت معین دارد با تیمم بخواند، ولی اگر احتمال دهد که تا آخر وقت نمازهای مستحبی عذرش برطرف می‎شودبنابراحتیاط صبر کند.

مساله 569- کسی که احتیاطا باید غسل جبیره ای و تیمم بدل از غسل نماید - مثلا جراحتی در پشت اوست - اگر بعداز غسل و تیمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او سر زند - مثلا ادرار کند - برای نمازهای بعد باید وضوبگیرد و احتیاطا بدل از غسل هم تیمم کند.

مساله 570- چیزهایی که وضو را باطل می‎کند تیمم بدل از وضو را هم باطل می‎کند، و چیزهایی که غسل را باطل می‎کند تیمم بدل از غسل را هم باطل می‎کند. و تیمم کسانی که به خاطر نبود آب و یا وجود عذر دیگری تیمم کرده اندبه محض پیدا شدن آب یا برطرف شدن عذر باطل می‎شود.

مساله 571- کسی که چند غسل بر او واجب است و نمی تواند غسل کند بنابراحتیاط واجب به جای هر غسل یک تیمم بجا آورد.

مساله 572- کسی که نمی تواند غسل کند اگر بخواهد عملی را که برای آن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل ازغسل تیمم نماید، و اگر نتواند وضو بگیرد و بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل ازوضو تیمم نماید.

مساله 573- اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، بلکه مشروع نیست. ولی اگر بدل ازغسلهای دیگر تیمم کند بنابراحتیاط واجب باید وضو بگیرد، و اگر نتواند وضو بگیرد تیمم دیگری بدل از وضوبنماید.

مساله 574- کسی که به جای غسل تیمم کرده است اگر پس از آن کاری که وضو را باطل می‎کند انجام دهد و برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد و بنابراحتیاط واجب یک تیمم بدل از غسل هم انجام دهد، و اگر وضوهم نمی تواند بگیرد باید دو تیمم - یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو - انجام دهد، ولی اگر تیمم او بدل از غسل جنابت باشد، چنانچه یک تیمم به قصد "آنچه بر عهده اوست" انجام دهد کافی است.

ناوبری کتاب