صفحه ۱۱

در زمین و آسمان خدایان دیگری جز "الله" وجود داشت، همانا خراب و فاسد می‎شدند".

آری، این جهان را آفریدگاری است یکتا و دانا و توانا و حکیم که هستی و بقا و گردش جهان از اوست، و هیچ موجودی از قدرت او خارج نیست و هیچ چیز را بیهوده و به گزاف نیافریده، رحمان و رحیم و بخشنده و حلیم است، آفریننده ای که از هر جهت بی همتا و نا محدود است و از قبیل جسم و ماده نیست، هستیش از خود اوست و از دیگری نگرفته است، به همه کس و همه چیز آگاه است، با آنکه مکان ندارد در همه جا هست و به همه چیز احاطه دارد، گذشته وآینده، دور و نزدیک برای او یکسان است، بدون نیاز به چشم می‎بیند و بدون نیاز به گوش می‎شنود و بدون نیاز به اعضا و جوارح کار می‎کند، همیشه بوده است و خواهد بود.

عدل:

عقیده به عدالت خداوند یکی از اصول مذهب شیعه است، عدل یک صفت کمال می‎باشد و خداوند هرصفت کمالی را دارا و از هر صفت نقصی مبراست، پس ظلم، کجی، کاستی و بدی در کار خداوند راه ندارد، زیرا این صفات نشانه نادانی و یا ناتوانی و نیاز است، و خداوند به همه چیز دانا و به هر کاری تواناست و به هیچ چیزی نیاز ندارد.

بنابراین خداوند هم در تکوین (خلق پدیده ها و هدایت آنها به سوی هدف خلقت) و هم در تشریع (قانونگذاری) وهم در حسابرسی روز جزا و ثواب و عقاب اعمال عادل می‎باشد، هر پدیده ای در جای خود بر اساس مصلحتی و درنهایت خوبی و اعتدال و استحکام آفریده شده و در حق هیچ موجودی ظلم نشده است.

جهان چون خط و خال و چشم و ابروست ____ که هر چیزی به جای خویش نیکوست

زشتی و زیبایی، کاستی و فزونی، نفع و ضرر و خوبی و بدی پدیده ها در مقایسه و سنجش با یکدیگر است، وگرنه هرچیزی در جای خود و در مجموعه عالم هستی خوب و بجاست.

در مورد انسان، خداوند او را مختار آفریده و به او عقل داده تا خوب و بد را تشخیص دهد، و پیامبران را فرستاده است تا او را در تشخیص خوب و بد کارها یاری و کمک نمایند و به سعادت و فلاح دعوت کنند، و همه اینها بجا و خوب هستند، اما اگر انسان، بد را اختیار نمود و انجام داد مستحق عقوبت می‎گردد.

ناوبری کتاب