صفحه ۱۰۹

مساله 559- اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف یا پشت دستها مانعی هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجاباشد باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان پیدا کند که مانعی نیست.

مساله 560- اگر پیشانی و پشت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را کنار بزند.

مساله 561- اگر در پیشانی یا کف و یا پشت دستها زخم باشد و روی آن را پانسمان کرده است به طوری که نمی تواندباز نماید، باید با همان حال تیمم کند و نماز او پس از بهبودی قضا ندارد.

مساله 562- کسی که وظیفه اش تیمم است چنانچه نتواند تیمم کند، باید از کسی بخواهد تا او را تیمم دهد، و کسی که می‎خواهد دیگری را تیمم دهد در صورت امکان باید دستهای آن شخص را به زمین بزند، و اگر امکان نداشت دستهای او را روی زمین بگذارد و او را تیمم دهد، ولی اگر هیچ کدام امکان نداشت باید دستهای خود را به زمین بزند وبه پیشانی و دستهای او بکشد، و در هر حال خود آن شخص باید قصد و نیت تیمم را بنماید.

مساله 563- اگر در بین تیمم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه، باید آن قسمت را با آنچه بعد از آن است بجا آورد، و چنانچه بعد از بجا آوردن هر جزء شک کند که درست انجام داده یا نه، بنابراحتیاط دوباره آن را بجا آورد.

مساله 564- اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه، تیمم او صحیح است، مگر اینکه شک اودر مسح دست چپ باشد و فاصله هم نشده باشد که در این صورت آن را بجا آورد.

مساله 565- کسی که وظیفه اش تیمم است بنابراحتیاط نباید پیش از وقت تیمم کند، ولی اگر برای کار واجب یامستحب دیگر تیمم کند، چنانچه پس از داخل شدن وقت عذر او باقی باشد و از پیدا کردن آب مایوس باشد می‎تواندبا همان تیمم نماز بخواند. و چنانچه بداند در وقت نماز تیمم برای او ممکن نیست باید قبل از وقت تیمم کند.

مساله 566- کسی که وظیفه اش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‎ماند، در وسعت وقت می‎تواند باتیمم نماز بخواند، ولی اگر بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف می‎شود بنابراحتیاط واجب باید صبر کند و با وضو یاغسل نماز بخواند، یا در تنگی وقت با تیمم نماز را بجا آورد، همچنین اگر امید دارد عذر او برطرف شود بنابراحتیاطواجب صبر کند.

مساله 567- اگر در اول وقت نماز دارای عذری بوده و امیدی هم به برطرف شدن آن نداشته

ناوبری کتاب