صفحه ۱۰۸

وظیفه اش وضو یا غسل بجا آورد ونماز بخواند، اگر به قصد بودن بر طهارت وضو یا غسل را انجام داده باشد نماز او صحیح است، ولی اگر به نیت همان نماز انجام داده باشد خالی از اشکال نیست، هرچند صحت آن نیز خالی از وجه نیست.

مساله 551- اگر انسان به قدری وقت دارد که می‎تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبی آن بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی آن بجا آورد، بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

مساله 552- کسی که خیال می‎کرد برای وضو یا غسل وقت ندارد و با تیمم نمازش را بجا آورد و بعد فهمید وقت داشته است، بنابراحتیاط پس از وضو یا غسل نمازش را دوباره بخواند.

احکام تیمم:

مساله 553- در تیمم هنگام نیت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل از وضو، و اگر بدل از غسل باشدباید آن غسل را معین نماید، و چنانچه به طور اشتباه نیت کند یا در تیمم بدل از غسل آن غسل را معین نکند، تیمم اوباطل است.

مساله 554- اگر مختصری از پیشانی و پشت دستها را مسح نکند تیمم او باطل است، چه از روی عمد باشد یافراموشی و یا به واسطه ندانستن مساله، ولی دقت زیاد لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دستهامسح شده کافی است.

مساله 555- برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.

مساله 556- بنابراحتیاط واجب پیشانی و پشت دستها را از بالا به پایین مسح نماید، و نیز کارهای آن را پشت سر هم بجا آورد، و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که نگویند تیمم می‎کند باطل است.

مساله 557- در تیمم بنابراحتیاط واجب باید پیشانی و کف دستها و نیز پشت دستها پاک باشد، و چنانچه کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد باید با همان کف دست نجس تیمم کند، و بنابراحتیاط واجب با پشت دست هم - اگر پاک است - دوباره تیمم نماید.

مساله 558- کسی که تیمم می‎کند باید انگشتر را از دست بیرون آورد، همچنین اگر در پیشانی یا کف و یا در پشت دستها مانعی باشد باید آن را برطرف نماید.

ناوبری کتاب