صفحه ۱۰۷

همچنین است اگر کسی که حفظ جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود.

پنجم از موارد تیمم:

مساله 544- اگر ناچار باشد آبی که همراه دارد به مصرف پاک کردن بدن یا لباس نجس خود برساند باید تیمم کند، ولی چنانچه چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند باید آب را به مصرف وضو برساند و با بدن یا لباس نجس نمازبخواند. و در صورت اول بنابراحتیاط پیش از تیمم بدن یا لباس خود را تطهیر نماید.

ششم از موارد تیمم:

مساله 545- اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد - مثلا آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن آب یا ظرف دیگری ندارد - باید به جای وضو یا غسل تیمم کند.

هفتم از موارد تیمم:

مساله 546- چنانچه وقت نماز به قدری تنگ باشد که اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند تمام یا مقداری از نماز اودر خارج وقت خوانده می‎شود، باید تیمم نماید.

مساله 547- اگر وضو و تیمم یک اندازه وقت می‎گیرد باید وضو بگیرد، و در صورتی که شک دارد اگر وضو بگیرد یاغسل کند وقت برای نماز می‎ماند یا نه، باید تیمم کند و نماز بخواند.

مساله 548- اگر عمدا نماز را به قدری تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد معصیت کرده، ولی نماز او باتیمم صحیح است، اگرچه احتیاط آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند.

مساله 549- کسی که آب دارد ولی به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، چنانچه بعد از نماز و گذشتن زمانی که برای وضوکافی است آبی که داشته از دستش برود، برای نماز بعد باید دوباره تیمم کند و تیمم سابق کافی نیست، ولی اگر در بین نماز اول یا بعد از آن بدون فاصله آبی که داشته از دستش برود، تیمم سابق کفایت می‎کند، هرچند احوط آن است که دوباره تیمم نماید.

مساله 550- کسی که به خاطر تنگی وقت وظیفه اش تیمم بوده، چنانچه خلاف

ناوبری کتاب