صفحه ۱۰۶

دوم از موارد تیمم:

مساله 538- اگر به دلیل پیری، ترس از دزد یا جانوران و یا نداشتن وسیله ای که با آن آب فراهم کند دسترسی به آب پیدا نکند، باید تیمم نماید، همچنین است اگر یافتن آب یا استعمال آن چندان برای او مشقت دارد که نوع مردم آن راتحمل نمی کنند، ولی اگر آب در چاه باشد و برای بیرون آوردن آن وسایلی لازم باشد باید تهیه و یا کرایه نماید، هرچندبه چند برابر قیمت معمول باشد، اما اگر تهیه وسایل یا خریدن آب به قدری هزینه می‎خواهد که نسبت به حال او ضررغیر قابل تحمل دارد واجب نیست تهیه نماید.

سوم از موارد تیمم:

مساله 539- اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد که به واسطه استعمال آن بیماری یا عیبی در او پیداشود یا بیماری او طول بکشد یا شدت پیدا کند و یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید، ولی اگر آب گرم برای اوضرر ندارد باید آب گرم تهیه کند و با آن وضو بگیرد یا غسل کند.

مساله 540- لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر طوری احتمال دهد که در نظر مردم بجا باشد واز آن احتمال برای او ترس پیدا شود باید تیمم نماید.

مساله 541- اگر به واسطه یقین یا ترس از ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است، و اگر بعد از نماز بفهمد بنابراحتیاط واجب دوباره نمازش را بخواند.

مساله 542- کسی که می‎داند آب برای او ضرر ندارد چنانچه غسل کند و یا وضو بگیرد و بعد بفهمد آب برای او ضررداشته است، وضو و غسل او خالی از اشکال نیست.

چهارم از موارد تیمم:

مساله 543- اگر از استعمال آب بر جان خود یا زن و فرزند و یا همراهانش بترسد، به طوری که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا همراهانش از تشنگی تلف و یا مریض می‎شوند یا به قدری تشنه می‎شوند که تحمل آن مشقت دارد، باید تیمم نماید، و نیز اگر بترسد حیوانی مانند اسب، استر و غیر آن که همراه اوست و معمولا سرش رابرای خوردن نمی برند از تشنگی بمیرد باید تیمم کند، هرچند حیوان مال خودش نباشد.

ناوبری کتاب