صفحه ۱۰۵

که بر جان یا مال قابل توجه خود بترسد و یا وقت نماز به قدری تنگ باشد که هیچ نتواند جستجو کند، جستجو لازم نیست، ولی اگر بتواندمقداری جستجو کند به همان مقدار جستجو لازم است.

مساله 531- اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است، هرچند خوب است بنابراحتیاط مستحب قضای آن را بجا آورد.

مساله 532- کسی که یقین دارد آب پیدا نمی کند، چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می‎کرد آب پیدا می‎شد، نمازش باطل است.

مساله 533- اگر در وسعت وقت در جستجوی آب نرود و نماز را با تیمم بخواند نمازش باطل است، هرچند معلوم شود که واقعا آب وجود نداشته و یا دسترسی به آن ممکن نبوده است، مگر اینکه تیمم و نماز را با قصد قربت انجام داده باشد که در صورت عدم وجود آب نمازش صحیح می‎باشد.

مساله 534- کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، چنانچه بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمدکه برای جستجو وقت داشته احتیاط واجب آن است که دوباره نمازش را بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 535- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز یا پیش از آن وضو داشته باشد و بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که اگر وضوی خود را باطل کند آب پیدا نمی شود یا نمی تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقت وضوی خود را نگه دارد نباید آن را باطل کند، بلکه اگر احتمال صحیح عقلایی هم بدهد که اگر وضوی خود را باطل کند تهیه آب ممکن نمی شود یا نمی تواند وضو بگیرد، بنابراحتیاط واجب آن را باطل نکند، چه پیش از وقت نماز باشد یا بعد ازآن.

مساله 536- کسی که فقط به مقدار وضو یا غسل آب دارد، چنانچه بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که اگر آب رابریزد دیگر پیدا نمی کند ریختن آن جایز نیست، چه پیش از وقت نماز باشد یا بعد از آن. همچنین است بنابراحتیاطواجب اگر احتمال صحیح عقلایی بدهد که آب پیدا نمی کند.

مساله 537- کسی که بداند یا دو شاهد عادل خبر دهند که آب پیدا نمی کند، چنانچه وضوی خود را باطل کند یا آبی که دارد بریزد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمم صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز رابخواند.

ناوبری کتاب