صفحه ۱۰۴

که از پیدا شدن آن نا امیدشود، و اگر در بیابان باشد، چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل است، باید در هر یک از چهار سمت به اندازه پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می‎کردند - یعنی حدود دویست گام - در جستجوی آب برود، و اگر زمین این گونه نیست باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر - یعنی حدودچهارصد گام - جستجو نماید، و بنابراحتیاط واجب به جستجوی چهار خط راست و چپ و جلو و عقب قناعت نکند، و همه دایره محیط به خود را تا دویست یا چهارصد گام جستجو نماید، بلکه بنابراحتیاط واجب در این زمان کسی که وسیله نقلیه دارد و برایش مشکل نیست تا مقداری که مایوس شود جستجو نماید.

مساله 524- اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعضی دیگر پست و بلند یا عبور در آن مشکل باشد، در طرفی که هموار است به اندازه چهارصد گام، و در طرفی که این گونه نیست به اندازه دویست گام جستجو نماید.

مساله 525- در هر طرفی که یقین دارد آب وجود ندارد جستجو لازم نیست.

مساله 526- کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب وقت دارد، چنانچه یقین یا اطمینان دارد در محلی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب هست، در صورتی که مانعی نباشد و مشقت نداشته باشد باید برای تهیه آب به آنجا هم برود، ولی اگر یقین یا اطمینان ندارد که آب هست رفتن به آن محل لازم نیست.

مساله 527- برای یافتن آب لازم نیست خود انسان جستجو نماید، بلکه اگر کسی را که گفته او موجب اطمینان است برای تهیه آب بفرستد کافی است. و اگر پس از جستجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و پس از نماز معلوم شود در جایی که جستجو کرده آب وجود داشته، نماز او صحیح است، هرچند خوب است بنابراحتیاط مستحب - مخصوصااگر وقت باقی باشد - دوباره بخواند.

مساله 528- اگر احتمال دهد که در منزل یا داخل بار سفر یا جای دیگر آب هست، باید به قدری جستجو نماید که به نبودن آب یقین پیدا کند یا نا امید شود.

مساله 529- اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا هنگام نماز همانجا بماند، لازم نیست دوباره درجستجوی آب برود، مگر اینکه گمان کند یا احتمال دهد آب پیدا شده باشد، که در این صورت بنابراحتیاط واجب باید دوباره جستجو نماید. همچنین است اگر پس از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا وقت نمازدیگر در همانجا بماند.

مساله 530- اگر جستجوی آب به قدری سخت باشد که نتواند تحمل کند یا به گونه ای باشد

ناوبری کتاب