صفحه ۱۰۳

تا روی آنها غبارآلود شود و بعد بر آنها تیمم کند، و چنانچه چیزغبارآلود هم نباشد می‎تواند بر گل تیمم نماید، و اگر آن هم پیدا نشود بنابراحتیاط واجب باید نماز را بدون تیمم بخواند و بعدا قضای آن را بجا آورد.

مساله 517- اگر بتواند با تکان دادن فرش و مانند آن خاک تهیه کند باید تهیه کند و تیمم بر چیز غبارآلود ننماید، وچنانچه بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید تیمم بر گل صحیح نمی باشد.

مساله 518- اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمم بر آن باطل است مخلوط شود، نمی تواند بر آن تیمم کند، ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ مستهلک و از بین رفته حساب شود، تیمم بر آن خاک و ریگ صحیح است.

مساله 519- تیمم بر زمین گود و خاک جاده و خاکی که روی آن راه می‎روند و زمین شوره زار که نمک روی آن رانگرفته مکروه است، و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است.

مساله 520- چیزی که بر آن تیمم می‎کند باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف - پاک باشد، و اگر چیز پاکی که تیمم بر آن صحیح است ندارد بنابراحتیاط واجب نماز را بدون تیمم بخواند وقضای آن را هم بجا آورد.

ب - غصبی نباشد، همچنین فضایی که در آن تیمم می‎کند نیز نباید غصبی باشد. و اگر نداند محل تیمم غصبی است ویا فراموش کرده باشد تیمم او صحیح است، ولی اگر فراموش کننده خودش غاصب باشد تیمم او محل اشکال است.

ج - بنابراحتیاط اگر چیزی که بر آن تیمم می‎کند از چیزهایی باشد که گرد دارد، باید گرد آن بر دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن مستحب است دست را بتکاند تا گرد آن بریزد.

مساله 521- اگر یقین داشته باشد که تیمم بر چیزی صحیح است و بر آن تیمم نماید بعد بفهمد تیمم بر آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده است باید دوباره بخواند.

موارد تیمم

در هفت مورد باید به جای وضو یا غسل تیمم نمود:

اول از موارد تیمم:

مساله 522- چنانچه تهیه آب به اندازه وضو یا غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید.

مساله 523- اگر انسان در آبادی باشد باید برای تهیه آب وضو یا غسل به قدری جستجو کند

ناوبری کتاب