صفحه ۱۰۲

کیفیت تیمم:

مساله 512- "تیمم" عبارت از زدن دو کف دست بر زمین و کشیدن آنها به صورت و پشت دستها با شرایط زیر است:

الف - نخست قصد کند به جای وضو یا غسل تیمم می‎نماید.

ب - پس از نیت کف دو دست را با هم - بنابراحتیاط - به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند.

ج - آنگاه کف دو دست را بر تمام پیشانی و دو طرف آن از بالا به پایین از جایی که موی سر روییده تا روی ابروها وبالای بینی بکشد، به طوری که تمام کف دو دست بر تمام پیشانی و بنابراحتیاط واجب روی ابروها کشیده شود، و بهتراست بر تمام صورت کشیده شود.

د - سپس تمام کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان، و تمام کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ بکشد، و بنابراحتیاط دو بار کف دو دست را به زمین بزند و بر پیشانی و پشت دستها بکشد و باز یک بار کف دو دست را به زمین بزند و بر پشت دستها بکشد.

مساله 513- تیمم بدل از وضو و بدل از غسل از نظر کیفیت و شکل یکی هستند، و تیمم بدل از هر غسلی حکم همان غسل را دارد.

چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است:

مساله 514- تیمم بر "خاک"، "ریگ"، "کلوخ"، "گل پخته مانند آجر و کوزه"، "سنگ گچ"، "سنگ آهک"، "سنگ مرمر"و دیگر سنگها صحیح است، ولی تیمم بر جواهرات - مانند عقیق و فیروزه که به آنها زمین نمی گویند - باطل است. وبنابراحتیاط تا ممکن است باید خاک را بر چیزهای دیگر به ویژه سنگ مقدم داشت، و احتیاط مستحب آن است که برگچ و آهک و گل پخته تیمم نکنند.

مساله 515- تیمم بر دیوارهای گلی یا آجری و یا سنگی با بودن خاک خلاف احتیاط است، و احتیاط آن است که بابودن زمین و خاک خشک بر سنگ و یا زمین و خاک نمناک تیمم نکنند.

مساله 516- اگر آنچه تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود، باید بر چیزهای غبارآلود - مانند فرش و لباس - تیمم کرد، واگر غبار در لابلای آنهاست، باید اول آنها را تکان دهد

ناوبری کتاب